Srdeční selhání Úvod

Co je srdeční selhání, jaké mohou být jeho příčiny a je možné mu předejít? Jaký je rozdíl mezi akutním a chronickým srdečním selháním? Která vyšetření je třeba absolvovat při podezření na srdeční nedostatečnost? Odpovědi a další informace, které se týkají dané tématiky, naleznete v uvedených zdrojích.


Prohlášení k využívání informací

získaných prostřednictvím Národní lékařské knihovny

Upozorňujeme uživatele, že profese knihovníka plní roli zprostředkovatele informací. Nalezené informace tedy nelze vždy a beze zbytku chápat jako plně relevantní pro posouzení odborného postupu nebo zdravotního stavu. Informace poskytnuté NLK nemohou v žádném případě nahradit komunikaci s lékařem, lékárníkem či jiným zdravotnickým pracovníkem. NLK nijak nezodpovídá za důsledky vyplývající z případné nesprávné interpretace či aplikace informací obsažených v poskytnutých informačních zdrojích.