Obálka a obsah
Typ dokumentu
abstrakta
abstrakta
Záznam dokumentu
Zdroj: BMČ - články
Název
Narušení cirkadiánních rytmů u bipolární poruchy / Praško Ján, Látalová Klára, Kamarádová Dana, Grambal Aleš, Sumová Alena, Nováková Marta, Illnerová Helena, Parkanová Daniela
Autor
Praško, Ján, 1956-
Klinika psychiatrie, FN Olomouc a LF UP

Látalová, Klára, 1970-
Klinika psychiatrie, FN Olomouc a LF UP

Končelíková, Dana
Klinika psychiatrie, FN Olomouc a LF UP

Grambal, Aleš
Klinika psychiatrie, FN Olomouc a LF UP

Sumová, Alena, 1960-
Fyziologický ústav AV ČR

Nováková, Marta
Fyziologický ústav AV ČR

Illnerová, Helena, 1937-
Fyziologický ústav AV ČR

Parkanová, Daniela
Fyziologický ústav AV ČR

Zdroj
Psychiatrie (Praha, Print). 2013, roč. 17, Suppl. 2, s. 23-24. ISSN: 1211-7579; 1212-6845 (elektronická verze).
Změny paradigmat biologické psychiatrie. Praha : Tigis, 2013. 2013, roč. 17, Suppl. 2, s. 23-24.
Datum vydání
2013
Jazyk
čeština
Země
Česko
Typ dokumentu
abstrakta
Číslo projektu
Signatura
NLK: B 2070 ; neváz. 603 a
Číslo záznamu
bmc13031271
Persistentní link
Publikační typ
Souběžný název
Circadian rhythms disturbance in bipolar disorder
Abstrakt
Pacienti s bipolární poruchou mají vážně narušené cirkadiánní rytmy. Změny v cyklu spánek/bdění a struktuře spánku, denní profily tělesné teploty, kortizolu, thyrotropinu, prolaktinu, růstového hormonu, melatoninu a vylučování různých metabolitů v rnoči, jsou narušeny u osob s bipolární poruchou. Ukazuje se, že úprava těchto rytmů souvisí se zotavením pacienta. Léčba stabilizátory nálady může tyto denní rytmy obnovit. Stále je však nejasné, zda abnormality v cirkadiánních rytmech jsou příčinou bipolární poruchy, nebo jsou tato narušení jen druhotnou změnou odrážející narušení v jiných systémech. Nicméně výzkum cirkadiánních rytmů vedl k vytvoření nefarmakologická terapie bipolárních pacientů, která může pomoci při léčbě deprese nebo mánie. Tyto strategie, pojmenované jako chronoterapie, jsou založeny na kontrolovaných expozicích vůči podnětům prostředí, které synchronizují cirkadiánní rytmy. Tyto postupy prokázaly dobrou účinnost v léčbě epizod. Sem patří manipulace se spánkem (jako je částečná a celková spánková deprivace nebo fázový předstih spánku) a léčba světlem či léčba tmou.
Abstrakt anglicky
Patients with bipolar disorder have severely disrupted circa- dian rhythms. Alteration of the sleep-wake cycle and of the sleep structu- re are core symptoms of a bipolar disorder. Many other circadian rhyth- ms, such as the daily profiles of body temperature, cortisol, thyrotropin, prolactin, growth hormone, melatonin and excretion of various meta- bolites in the urine, are disrupted in bipolar individuals. These disrup- ted rhythms seem to return to normality with patient recovery. Treat- ment with mood stabilizers can restore these daily rhythms, and this is correlated with patient recovery. However, it is still uncertain whether clock abnormalities are the cause of bipolar disorder or if these rhythm disruptions are secondary to alterations in other circuits. Nevertheless research on circadian rhythms and sleep have led to the definition of nonpharmacological ther apies of bipolar disorder that can help in depres- sion or in mania. These strat egies, named chronotherapeutics, are based on controlled exposures to environmental stimuli that act on biologi- cal rhythms, and demonstrate good efficacy in the treatment of illness episodes. They include manipulations of the sleep-wake rhythm (such as partial and total sleep deprivation, and sleep phase advance) and of the exposure to the light-dark cycle (light therapy and dark therapy).
Všeobecné poznámky
"Změny paradigmat biologické psychiatrie". Luhačovice, 12.-15. června 2013
Poznámky o skryté bibliografii a rejstřících
Literatura
Schránka
Další akce
Digitální knihovna