Portrait
Display Documents Help
vše 1
publikace autora 1
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Záhorcová, Lucia
Note Biographic
Mgr., PhD., odborná asistentka Katedry psychológie FF TU vTrnave, vedecká pracovníčka Ústavu experimentálnej psychológie CSPV SAV. Pracuje ako externý psychológ v detskom mobilnom hospici. K jej odborným záujmom patrí predovšetkým problematika odpustenia, životných strát a smútenia po strate blízkeho človeka. Katedra psychológie, Filozofická fakulta,Trnavská univerzita v Trnave.
Affiliation
Katedra psychológie, Filozofická fakulta,Trnavská univerzita v Trnave
Record number
_AN108908
Persistent link
Source of Verification

Záhorcová, Lucia: Kvalitatívna analýza prežívania pokračujúcich väzieb k zosnulému partnerovi u žien v období staroby. E-psychologie, 2020, roč. 14, č. 4, s. 16-30. (autoritní forma, titul, pracoviště, profesn ídata)
Display format