Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články
Title
Reexpanzný pľúcny edém, ako komplikácia drenáže hrudníka pri spontánnom pneumotoraxe – kazuistika / Tomáš Toporcer, Il'ková J., Lucia Lakyová, Jozef Belák, Jozef Radoňak
Author
Affiliation Information
II. chirurgická klinika, LF, UPJŠ, Košice
Cited source
Rozhledy v chirurgii. 2008, roč. 87, č. 7, s. 347-351. ISSN: 0035-9351; 1805-4579 (elektronická verze).
Date of issue
2008
Language
slovenština
Country
Česko
Document type
články
Call number
NLK: B 7 ; neváz. 508
Record number
bmc07515524
Persistent link
MESH descriptor
dospělí
drenáž (škodlivé účinky)
lidé
mužské pohlaví
pneumotorax (komplikace, terapie)
plicní edém (etiologie)
Genre
Parallel Title Proper
Re-expansion pulmonary edema as a complication of a spontaneous pneumothorax drainage - a case review
Abstract
Reexpanzný pľúcny edém je iatrogénna komplikácia vyskytujúca sa po reinflácii kolabovaných pľúc pri pneumotoraxe a fluidotoraxe. Medzi rizikové faktory patrí mladší vek pacientov, dlhšie trvanie pneumotoraxu, jeho veľký rozsah a rýchla reexpanzia pľúc. Prezentovaná je kazuistika 26ročného muža, ktorý bol prijatý na II. chirurgickú kliniku FNLP, Košice s kompletným pravostranným pneumotoraxom. Bola vykonaná drenáž pravej hrudníkovej dutiny v lokálnej anestézii, v štvrtom medzirebrí a prednej axilárnej čiare. Po aplikovaní aktívneho podtlaku 20 cm H2O bolo u pacienta zaznamenané náhle dyspnoe, pokles tlaku, tachykardia, tachypnoe a expektorácia ružového spúta. Saturácia krvi O2 vykazovala hodnoty 90% napriek podávaniu kyslíka. Pacientovi boli podané, glukokortikoidy, diuretiká, analgetiká a bronchodilatanciá. Röntgen hrudníka a vyšetrenie počítačovou tomografiou potvrdili diagnózu výrazného pravostranného a incipientného ľavostranného pľúcneho edému. Stav pacienta sa postupne stabilizoval a po 16 hodinách nebolo potrebné podávať O2 maskou. Pre pretrvávajúci pneumotorax bol pacient na 7. deň hospitalizácie podrobený videoasistovanej torakotómii. Po 13 dňoch hospitalizácie bol pacient prepustený v dobrom stave do ambulantnej starostlivosti. Reperfúzny pľúcny edém je raritnou komplikáciou hrudníkovej drenáže a torakocentézy pri pneumotoraxe i fluidotoraxe, je však zaťažený mortalitou až 20%. Drenáž hrudníkovej dutiny a torakocentéza sú preto terapeutické postupy, ktoré patria výhradne na pracovisko s možnosťou zabezpečenia umelej pľúcnej ventilácie.
English Abstract
Reexpansion pulmonary edema is an iatrogenic complication occurring after reinflation of the collapsed lung of a patient with pneumothorax or fluidothorax. The following risk factors have been associated with reexpansion pulmonary edema: younger age, longer duration of a lung collapse, its large extend and a quick lung reexpansion. We report a case of 26-years-old man. The patient was admited to the second surgical clinic FNLP, Kosice because of a spontaneous pneumothorax. A chest tube was inserted in local anesthesia in the right anterior axilar line and the fourth intercostal space. An active negative pressure of 20 cm H2O was applied. Dyspnea, decrease of blood pressure, tachycardia, tachypnoe and expectoration of pink sputum were recorded after negative pressure application. Oxygen saturation decreased to 90% despite the addition of oxygen. Glucocorticoids, diuretic stimulants, analgesic and bronchodilatators were administered. Chest X-rays and computer tomography showed a strong ipsilateral pulmonary edema and an incipient contralateral pulmonary edema. The patient was stabilized and after 16 hours continuous oxygen administration was not longer needed. Because of continuous pneumothorax, a video assisted thoracoscopic surgery was performed on the seventh day after the chest tube insertion. After 13 days of hospitalization the patient was discharged in good condition without any further complications to the ambulatory care. Reexpansion pulmonary edema is a rare complication of the chest tube insertion and thoracocentesis because of pneumothorax and fluidothorax. The mortality of reexpansion pulmonary edema reaches up to 20%. Chest tube insertion and thoracocentesis are therapeutic procedures to be performed solely on medical department which can provide artificial lung ventilation.
Internal Bibliographies/Indexes Note
Lit.: 22
Clipboard
Further actions