Portrait
Display Documents Help
vše 5
publikace autora 5
primární autor 1
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Murínová, L.
Note Biographic
Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie, LF UPJŠ a FN LP, Košice.
Affiliation
Department of Occupational Medicine and Clinical Toxicology, Faculty of Medicine, P. J. Šafárik University and the L. Pasteur University Hospital, Košice, Slovakia
Affiliation
Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie LF Univerzity P. J. Šafárika a Univerzitnej Nemocnice L. Pasteura, Košice
Affiliation
Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie LF UPJŠ a UN L. Pasteura Košice, Slovenská republika
Affiliation
Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
Record number
_AN054737
Persistent link
Source of Verification

Murínová L., Legáth Ľ., Perečinský S., Engler I.: Nové možnosti liečby traumatickej vazoneurózy - prínos inhalačnej terapie ionizovaným kyslíkom (pilotná štúdia). Pracovní lékařství, 2010, roč. 62, č. 3, str. 137 ()
Display format