Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články
Title
Nízká hladina cholesterolu a diabetes 2. typu / Jaroslav A. Hubáček
Author
Hubáček, Jaroslav, 1966-
Centrum experimentální medicíny, IKEM, Praha 2 III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze

Cited source
AtheroReview. 2021, roč. 6, č. 1, s. 40-43. ISSN: 2464-6555; (OCoLC)946291815; 2464-6563 (online).
Date of issue
2021
Language
čeština
Country
Česko
Document type
články
Link
Call number
NLK: B 2768 ; neváz. 401b
Record number
bmc21004756
Persistent link
MESH descriptor
ezetimib (škodlivé účinky)
anticholesteremika (škodlivé účinky)
cholesterol (analýza, krev)
diabetes mellitus 2. typu (etiologie)
lidé
hyperlipoproteinemie typ II (genetika)
randomizované kontrolované studie jako téma
statiny (škodlivé účinky)
Genre
Parallel Title Proper
Low concentration of plasma cholesterol and type 2. diabetes mellitus
Abstract
Statiny jsou nejčastěji předepisované léky, účinné a s relativně nízkým výskytem nežádoucích vedlejších účinků. Mezi nežádoucími účinky léčby statiny (a i ezetimibem a PCSK9 inhibitory) je diskutováno i potenciální zvýšení rizika výskytu onemocnění diabetes mellitus 2. typu (DM2T). Zdá se, že rizikovým faktorem je zde primárně nízká hladina plazmatického cholesterolu. Již před čtvrt stoletím byl popsán nižší výskyt diabetu u pacientů s familiární hypercholesterolemií oproti běžné populaci. Vyšší výskyt DM2T byl u pacientů léčených statiny pozorován i v některých klinických studiích. Pomocí mendelovské randomizace bylo prokázáno, že zvýšení riziko vzniku DM2T je kauzálně způsobeno inhibicí aktivity reduktázy HMGCoA, jejíž aktivita je statiny blokována. Další geny, jejichž varianty byly využity jako "proxy" pro analýzu kauzality mezi snižováním cholesterolu a zvýšeným rizikem DM2T, jsou NPC1L1 (inhibitor vstřebávání cholesterolu ve střevě) a PCSK9 (protein řídící degradaci LDL-receptoru). I tyto studie ukázaly, že genetické varianty spojené s nižší hladinou cholesterolu jsou zároveň asociovány se zvýšeným rizikem rozvoje DM2T. Odhad rizik všech "civilizačních" onemocnění by měl být přísně individualizovaný a komplexní s pečlivým zvážením všech potenciálních nežádoucích účinků léčby (nejen) dyslipidemiky pro každého jedince.
English Abstract
Statins are the most commonly prescribed drugs, effective and with a low incidence of undesirable side effects. Among the undesirable side effects of statin therapy, the increased risk of type 2 diabetes (T2DM) is discussed. A quarter of century ago, a lower incidence of diabetes was observed in patients with familial hypercholesterolemia. Increased risk of T2DM in statin users has also been observed in some clinical trials. A Mendelian randomization study showed that the increased risk of developing T2DM has causality in the inhibition of HMGCoA reductase activity – activity, whose is blocked by statins. Other genes whose variants have been used as “proxies” to analyze the causality between lowering cholesterol and increasing the risk of T2DM are NPC1L1 (an inhibitor of intestinal cholesterol absorption) and PCSK9 (a protein that controls LDL-receptor degradation). Also here has been confirmed, that genetic variants associated with lower cholesterol levels are also associated with increased risk of T2DM. The risk assessment of the development of complex “civilization” noncommunicable diseases should be strictly individualized and comprehensive, with careful consideration of all potential undesirable side effects of (not only) dyslipidemic treatment for each individual.
Clipboard
Further actions