Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články
Title
Schizofrenie v českém prostředí: diskurzivní analýza výpovědí o schizofrenii / Jan Pokluda
Author
Pokluda, Jan
Terapeutické centrum v Jihomoravském kraji, Společnost Podané ruce o.p.s.

Cited source
E-psychologie (Praha). 2020, roč. 14, č. 4, s. 1-15. ISSN: 1802-8853.
Date of issue
2020
Language
čeština
Country
Česko
Document type
články
DOI
Link
Call number
NLK: online
Record number
bmc21002562
Persistent link
Parallel Title Proper
Schizophrenia in the Czech environment: Discoursive analysis of interviews on schizophrenia
Abstract
Předkládaná výzkumná studie se zabývá zmapováním diskurzů o schizofrenii v českém prostředí. V rámci výzkumu byly prováděny polostrukturované rozhovory o schizofrenii s laiky, s lidmi s diagnózou a s odborníky (N = 15). Přepsané rozhovory byly následně analyzovány jedním z přístupů diskurzivní analýzy – kritickou diskurzivní psychologií. Celkem bylo identifikováno 13 odlišných interpretačních repertoárů, které respondenti využívali pro konstruování schizofrenie a člověka s diagnózou. Také byly zmapovány pozice, které tyto repertoáry umožňují zaujmout, důsledky, jaké identifikované repertoáry přináší, a repertoáry byly zasazeny do globálních diskurzů. Respondenti zaujímali větší množství mnohdy protichůdných repertoárů. V diskusi byly následně konfrontovány výsledky s relevantními studiemi. Dále byly popsány limity předkládané studie a návrhy možných navazujících výzkumů a aplikace do praxe.
English Abstract
The presented research study deals with the mapping of discourses on schizophrenia in the Czech environment. The research conducted semi-structured interviews on schizophrenia with lay people, people with diagnosis and experts (N = 15). Those transcribed interviews were subsequently analyzed by one of the discoursive analysis approach – critical discursive psychology. Overall, 13 different interpretative repertoires used by respondents for the construction of schizophrenia and schizophrenic people were identified. Positions that could be hold thanks to these repertoires and consequences of these repertoires were also described. Respondents used a larger number of often conflicting repertoires. Results were confronted with relevant studies in discussion. Further, limits of this study were described as well as suggestions of possible follow-up research and practical application.
Internal Bibliographies/Indexes Note
Literatura
Clipboard
Further actions
Digital library