Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články
Title
Opomíjená a chybějící ošetřovatelská péče v nemocnici - pilotní studie / A. Polanská, D. Jarošová, E. Janíková, E. Mynaříková, I. Plevová, R. Zeleníková
Author
Polanská, Andrea
Fakultní nemocnice Ostrava, Útvar ošetřovatelské péče

Jarošová, Darja
Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence

Janíková, Eva, 1980-
Fakultní nemocnice Ostrava, Útvar ošetřovatelské péče; Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence

Mynaříková, Eva
Fakultní nemocnice Ostrava, Útvar ošetřovatelské péče

Plevová, Ilona, 1972-
Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence

Zeleníková, Renáta, 1977-
Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence

Cited source
Praktický lékař. 2020, roč. 100, č. 4, s. 192-195. ISSN: 0032-6739; 1805-4544 (elektronická verze).
Date of issue
2020
Language
čeština
Country
Česko
Document type
články
Link
Call number
NLK: B 3 ; neváz. 1070
Record number
bmc20016213
Persistent link
Parallel Title Proper
Omitted-missing nursing care in hospital - a pilot study
Abstract
Úvod: Pojem opomíjená – chybějící ošetřovatelská péče je v této profesi novým pojmem. České a slovenské sestry ji neznají, a to ani její význam. Jedním z důvodů je, že opomenutá ošetřovatelská péče není běžně používaným termínem v žádné zemi, a je velmi obtížné začít tento termín používat bez hlubšího pochopení pojmu. Opomíjená – chybějící ošetřovatelská péče není jediným termínem používaným k popisu fenoménu neposkytnutí aspektů standardní požadované ošetřovatelské péče. V literatuře se používá několik dalších termínů, například "nedokončená ošetřovatelská péče“, "přidělená ošetřovatelská péče“ nebo "přidělování ošetřovatelské péče“. Opomíjená – chybějící ošetřovatelská péče způsobuje neprovedení nezbytných ošetřovatelských činností pacientovi. Zvyšuje se tím riziko vzniku nežádoucích událostí u pacientů, které vedou k navyšování nákladů na zdravotní péči. Cíl studie: Zjistit vnímání opomíjené – chybějící ošetřovatelské péče a pracovního prostředí sestrami, zjistit spokojenost pacientů s poskytovanou ošetřovatelskou péčí a výskyt nežádoucích událostí v souvislosti s ošetřovatelskou péčí. Soubor a metodika: Sběr dat probíhal na dvou standardních ošetřovacích jednotkách velké nemocnice. Pro zjištění vnímání opomíjené – chybějící ošetřovatelské péče sestrami, byl použit nástroj PIRNCA-CZ, vnímání pracovního prostředí sestrami bylo hodnoceno dotazníkem PES-NWI. Soubor tvořilo 49 sester. Spokojenost pacientů s péčí byla hodnocena standardizovaným dotazníkem PSS (patient satisfaction scale). Soubor tvořilo 192 pacientů. Výsledky: Nejvíce opomíjené – nedostatečné ošetřovatelské činnosti se týkaly oblasti bezpečného postupu při podávání enterální či parenterální výživy, pomáhání pacientům při příjmu stravy, zajištění hygienické péče a péče o kůži, ošetření rány a dodržování aseptických postupů. Nejzávažnější důvody pro zpoždění nebo neprovedení ošetřovatelské péče uváděly sestry neplánované příjmy a propouštění pacientů během dne, nedostatečný počet ošetřovatelských pracovníků, nedostatek pomocného personálu a zhoršení stavu pacienta. Sestry hodnotily pracovní prostředí jako příznivé. Jako nepříznivé pracovní prostředí sestry vyhodnotily oblast personálního obsazení a přiměřenosti zdrojů. Na spokojenost pacientů s péčí měl vliv pouze zdravotní stav pacientů. Pacienti nejlépe hodnotili profesionalitu a jednání sester. Nejvíce nežádoucích událostí se vyskytovalo v souvislosti s nedodržením aseptických postupů a v medikačním pochybením. Infekce spojené se zdravotní péči se nejčastěji týkaly infekcí periferního cévního řečiště, infekcí v místě chirurgického výkonů a močových cest. Závěr: Výsledky šetření slouží k získání prvních informací z výzkumu v českém klinickém prostředí a přispívají k zahájení diskuze o problematice a důsledcích opomíjené – chybějící ošetřovatelské péče.
English Abstract
Introduction: The term omit-ted-missing nursing care is a new term in this profession, Czech and Slovak nurses do not know the term or its meaning. One of the reasons is that the omitted nursing care is not a commonly used term in any country, and it is very difficult to start using it without a deeper understanding of the term. The omitted-missing nursing care is not the only term used to describe the phenomenon of a failure to provide certain aspects of the required standard nursing care. Several other terms are used in literature, such as "unfinished nursing care", "assigned nursing care" or "nursing care allocation". Omitted-missing nursing care causes failure to provide the patient with necessary nursing activities. This increases the risk of adverse negative events in patients leading to increased healthcare costs. Objective: To find out the perception of omitted-missing nursing care and the working environment by nurses, to find out the satisfaction of patients with the nursing care provided and the occurrence of undesirable events in connection with nursing care. Methods: Data were collected in two standard wards of a large hospital. PIRNCA-CZ was used to determine the omitted nursing care perceived by nurses. The group consisted of 49 sisters. Patient satisfaction with care was assessed using the standardized patient satisfaction scale (PSS). The group consisted of 192 patients. Results: The most omitted and inadequate nursing activities concerned the area of safe procedure for administration of enteral or parenteral nutrition, helping patients in eating, providing hygienic and skin care, wound treatment and adherence to aseptic procedures. The most serious reasons for the delay or failure to provide nursing care were reported by nurses to have unplanned patients’ admissions and discharges the day, insufficient nursing staff, lack of support staff, and worsening of the patient’s condition. The nurses rated the work environment as favourable. The nurses evaluated the area of staffing and adequacy of resources as unfavourable working environment. Patient satisfaction with care was influenced only by the patient's health. Patients best rated the professionalism and behaviour of nurses. The most adverse events occurred in connection with non-compliance with aseptic procedures and medication errors. Health-related infections were most often related to peripheral vascular infections, surgical site infections and urinary tract infections. Conclusion: The results of the survey serve to obtain the first information from the research in the Czech clinical environment and contribute to the initiation of a discussion on the issue and consequences of omitted-missing nursing care.
Clipboard
Further actions
Digital library