Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články
Title
Extravazace (paravazace) cytostatik - aktualizované doporučení (2020) pro standardní péči v rámci České republiky ze spolupráce Sekce podpůrné léčby České onkologické společnosti ČLS JEP, České hematologické společnosti ČLS JEP, Onkologické sekce České asociace sester a Společnosti pro porty a permanentní katétry / prof. MUDr. Vokurka Samuel, Ph.D., MUDr. Maňásek Viktor, Mgr. Hrabánková Navrátilová Darja, Mgr. Šípová Simona, MUDr. Šustková Zuzana, Mgr. Turková Lenka, Mgr. Fukasová Hajnová Erika, Sýkorová Zuzana, PharmDr. Kozáková Šárka, Mba, Bc. Wintnerová Jitka
Author
Vokurka, Samuel
Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK a FN Plzeň

Maňásek, Viktor
Komplexní onkologické centrum Nový Jičín, Nemocnice Nový Jičín

Hrabánková-Navrátilová, Darja, 1960-
I. interní klinika, klinika hematologie VFN v Praze

Šípová, Simona
Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK a FN Plzeň

Šustková, Zuzana
Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno

Turková, Lenka
Interní hematologická klinika FN Královské Vinohrady, Praha

Hajnová Fukasová, Erika
Klinika onkologická, FN Ostrava

Sýkorová, Zuzana
Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno

Kozáková, Šárka
Ústavní lékárna, MOÚ Brno

Wintnerová, Jitka
Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol, Praha

Cited source
Klinická onkologie. 2020, roč. 33, č. 5, s. 390-395. ISSN: 0862-495X; 1802-5307 (elektronická verze).
Date of issue
2020
Language
čeština
Country
Česko
Document type
články
DOI
Link
Call number
NLK: B 1665 ; neváz. 656
Record number
bmc20017674
Persistent link
Parallel Title Proper
Extravasation (paravasation) of chemotherapy drugs - updated recommendations (2020) for standard care in the Czech Republic from the cooperation of the Supportive Care Group of the Czech Society for Oncology, Czech Society for Hematology, Oncology Section of the Czech Nurses Association and the Society for Ports and Permanent Catheters
Abstract
Východiska: Extravazace (paravazace) cytostatik jsou velmi významnou komplikací při léčbě onkologických pacientů. Preventivní a léčebné intervence snižující riziko komplikace nebo rozsah následků. Pracovní skupina autorů z odborných skupin připravila doporučení standardní péče. Cíl: Základní souhrn doporučených postupů pro základní denní praxi, definováno na základě poznatků z dlouhodobé, ověřené, prokázané praxe nebo ze shodných názorů zástupců odborných skupin. Výsledky: Preventivní opatření jsou zásadním opatřením a zahrnují včasné zvážení indikace dlouhodobých žilních vstupů, volbu místa vpichu, kontrolu žilní linky před každou aplikací cytostatika a edukaci pacienta. Řešení extravazace především zahrnuje aplikace antidot (DMSO, hyaluronidáza, dexrazoxan) a aplikace suchého chladu nebo tepla podle typu cytostatika. Nejsou doporučovány subkutánně podávané kortikoidy, vlhké teplo nebo chlazení ani komprese. Závěr: Doporučené postupy přispívají k redukci rizika a následků extravazace. Individuálně na pracovištích může být rozsah doporučených intervencí rozšiřován.
English Abstract
Backgrounds: Extravasation (paravasation) of chemotherapy drugs is a very significant complication. Preventive and therapeutic interventions reduce the risk of the complication or the extent of its consequences. A working group of authors from expert groups prepared recommendations for standard care. Purpose: A basic summary of recommended interventions for daily practice, defined on the basis of knowledge from long-term, proven, evidence-based practice or on the consensus opinions of the expert groups representatives. Results: Preventive measures are essential and include early consideration of long-term venous access devices indications, choice of injection site, venous line control before each chemotherapy drug application, and patient education. The intervention in case of extravasation mainly involves the application of antidotes (DMSO, hyaluronidase, dexrazoxane) and the application of dry cold or heat according to the type of cytostatic drug. Subcutaneous corticosteroids, moist heat or cooling and compression are not recommended. Conclusion: The recommended procedures contribute to reducing the risk and consequences of extravasation. The range of recommended interventions can be expanded individually depending on individual clinical site policy and needs.
Clipboard
Further actions
Digital library
Online access NLK