Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články
Title
Výživa během radioterapie u onkologických pacientů / E. Kocmanová
Author
Kocmanová, Eva
Klinika radiační onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno; Klinika radiační onkologie, LF MU, Brno

Cited source
Klinická onkologie. 2020, roč. 33, Suppl 1, s. 27-30. ISSN: 0862-495X; 1802-5307 (elektronická verze).
Date of issue
2020
Language
čeština
Country
Česko
Document type
články
DOI
Link
Call number
NLK: B 1665 ; neváz. 656
Record number
bmc20015264
Persistent link
MESH descriptor
nechutenství (terapie)
kachexie (terapie)
enterální výživa (metody)
lidé
nádory (dietoterapie, radioterapie)
fyziologie výživy
nutriční terapie (metody)
Genre
Keyword
Parallel Title Proper
Nutrition during radiotherapy of cancer patients
Abstract
Východiska: Stav výživy hraje u onkologických pacientů významnou roli. Ovlivňuje průběh onemocnění i toleranci a účinnost onkologické léčby. Významná část onkologických onemocnění vede k anorexii a hmotnostnímu úbytku. Proto je nutné provádět u všech onkologických pacientů nutriční screening a při zjištění rizika malnutrice konzultovat nutričního specialistu ke stanovení opatření ke zlepšení stavu výživy. Pacient je poučen o vhodnosti jednotlivých potravin. Je možno zařadit sipping – popíjení nutričně vyvážených farmaceutických přípravků mezi jídly. Pokud pacient nemůže polykat, je nutné přistoupit k enterální výživě cestou gastrostomie nebo jejunostomie, které jsou zavedeny před onkologickou léčbou. Pokud je narušeno vstřebávání živin ze střeva, je nutná parenterální výživa centrálním žilním katetrem nebo portem pro žilní vstup. Cíl: Cílený screening stavu výživy pacientů léčených pro maligní onemocnění a zajištění dostatečné výživy je nutnou součástí komplexní onkologické léčby. Závěr: V práci jsou uvedeny základy nutrice pro radiační onkologii.
English Abstract
Background: Nutritional status plays an important role in cancer patients. It affects the progres­sion of the disease as well as the tolerance and effectiveness of the treatment. A significant proportion of oncological diseases leads to anorexia and weight loss. Therefore, it is essential to perform nutritional screening in all cancer patients. Consequently, if a risk of malnutrition is identified, a nutrition specialist is to be consulted to implement measures in order to improve the nutritional status of the patient. The patient is advised on the suitability of specific foods. It is possible to introduce sip feeding of nutritionally balanced pharmaceutical products between meals. If the patient is unable to swallow, it is essential to proceed with enteral nutrition by gastrostomy or jejunostomy which are introduced prior to the oncological treatment. In case of disrupted intestinal absorption, parenteral nutrition via a central venous catheter or a venous access port is required. Purpose: Nutritional screening is an important part in all cancer patiens to ascertain adequate nutrition during and after treatment. Conclusion: The review includes the most important basics of nutrition for radiation oncologists.
Clipboard
Further actions
Digital library
Online access NLK