Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články
Title
Evaluácia syndrómu frailty v rámci fyzickej schopnosti u seniorov / A. Hudáková, Ľ. Majerníková, A. Obročníková, L. Džurňáková
Author
Hudáková, Anna
Katedra ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita v Prešove 2

Majerníková, Ľudmila
Katedra ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita v Prešove 2

Obročníková, Andrea
Katedra ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita v Prešove 2

Džurňáková, L.
ADOS, ŠIAS, s. r. o., Stará Ľubovňa

Cited source
Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2020, roč. 27, č. 3, s. 156-163. ISSN: 1211-2658; 1805-4552 (elektronická verze).
Date of issue
2020
Language
slovenština
Country
Česko
Document type
články
Link
Call number
NLK: B 1854 ; neváz. 237 c
Record number
bmc20016220
Persistent link
Parallel Title Proper
Evaluation of syndrome frailty in the framework of physical ability of seniors
Abstract
Úvod: Cieľom práce bolo zistiť, do akej miery syndróm frailty ovplyvňuje mobilitu a iné faktory ako sebestačnosť a výživa u seniorov. Súbor a metódy: Priemerný vek mužov bol 74 rokov a u žien to bolo 76 rokov. Zaraďujúce kritériá pre výber vzorky boli: vek nad 65 rokov, kognitívna dispozícia a súhlas so zaradením do prieskumu. Použili sme set troch štandardizovaných dotazníkov: Short Physical Performance Battery (SPPB); Nottinghame Screening Tool (NST); Activity Daily Living (ADL). Výsledky: Malá skupina seniorov (17 %) patrila do skupiny pre-frailtly podľa testu SPPB. Dobrú fyzickú zdatnosť vo veku 75-89 rokov malo len 22 % mužov a 11 % žien. Dobrý stav výživy bol zaznamenaný u 38 % osôb vo veku 65-74 rokov, u 19 % seniorov v rozsahu od 75-89 a u 6 % dlhovekých seniorov. Úplnú sebestačnosť (ADL test) dosiahli 15 seniori vo veku do 89 roku života. Diskusia a záver: Výsledky použitého testu SPPB potvrdzujú fakt, že s pribúdajúcim vekom sa výskyt krehkosti zvyšuje. SPPB je dostatočne citlivý na detekciu syndrómu frailty. Neadekvátny príjem potravy môže ovplyvniť funkčný stav seniora. Na liečbu samotnej krehkosti je vhodné cvičenie, predovšetkým posilňovanie s viditeľným anabolickým účinkom. Primerané sú krátkotrvajúce izometrické cvičenia, nezaťažujúce kardiovaskulárny systém.
English Abstract
Introduction: The aim of the thesis was to find out how much frailty syndrome effects mobility and other factors as self-sufficiency, nutrition of elderly people. File and methods: The average age of men was 74 years and in women was 76 years. The inclusion criteria for the selection of the sample were: age over 65 years, cognitive disposition and consent to inclusion in the research. We used a set of three standardized questionnaires: Short Physical Performance Battery (SPPB); Nottingham Screening Tool (NST); Activity Daily Living (ADL). Results: A small group of seniors (17%) belonged to the group pre-frailtly according to the SPPB test Only 22% of men and 11% of women had good physical fitness at the age of 75-89 years. Good nutritional status was recorded in 38% of people aged 65-74 years, in 19% of seniors in the range of 75-89 and in 6% of long-term seniors. Complete self-sufficiency (ADL test) was achieved by 15 seniors under the age of 89. Discussion and Conclusion: The results of the SPPB test used confirm the fact that the incidence of frailty increases with age. SPPB is sensitive enough to detect frailty syndrome. Inadequate food intake can affect the functional condition of the senior. Exercise is suitable for the treatment of frailty itself, especially strengthening with a visible anabolic effect. Short-term isometric exercises that do not burden the cardiovascular system are appropriate.
Clipboard
Further actions
Digital library