Obálka a obsah
Typ dokumentu
monografie, grantové zprávy
monografie, grantové zprávy
Záznam dokumentu
Zdroj: katalogy Medvik
Název
Molekulární prognostické a prediktivní faktory u pacientů s metastatickým renálním karcinomem léčených tyrozinkinázovými inhibitory / řešitel Tomáš Büchler, příjemce Thomayerova nemocnice
Autor
Datum vydání
2019
Nakladatelské údaje
2019
Edice
Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR
Jazyk
čeština
Země
Česko
Typ dokumentu
monografie, grantové zprávy
Číslo projektu
Odkaz
Signatura
NLK: online
Číslo záznamu
MED00204835
Persistentní link
Souběžný název
Prognostic and predictive molecular factors in patients with metastatic renal cell carcinoma treated with tyrosine kinase inhibitors
Abstrakt
Většina pacientů s renálním karcinomem umírá na komplikace spojené s progresí a metastazováním onemocnění. Zaměřili jsme se proto na hledání nových biomarkerů s potenciálem zlepšení léčebných výsledků tyrozinkinázových inhibitorů sunitinibu a pazopanibu u metastatického onemocnění. Léčbu komplikuje primární a sekundární rezistence k TKI, avšak onkologové nemají v současnosti k dispozici žádný prediktivní biomarker, který by dovedl rozlišit skupinu pacientů, kteří mají benefit z léčby, od skupiny, která progreduje navzdory léčbě TKI. Předkládaný projekt navrhuje ucelený soubor experimentů, jejichž cílem je identifikovat, validovat a analyticky zhodnotit nové molekulární biomarkery – specifické panely miRNA – umožňující predikovat léčebnou odpověď a čas do progrese u pacientů léčených sunitinibem a pazopanibem. Kromě tkání budou vyšetřeny také vzorky krevního séra ve snaze vyvinout vyšetření v rámci konceptu tzv. tekuté biopsie, minimálně invazivního přístupu k získání informací o pacientově metastatickém onemocnění.
Abstrakt anglicky
The main cause of morbidity and mortality of patients with renal cell carcinoma is the progression to metastatic disease (mRCC). Identification and validation of biomarkers has the potential to improve the therapeutic results in mRCC treated with tyrosine kinase inhibitors (TKI) sunitinib and pazopanib. Primary or secondary resistance to the TKIs occur frequently and no clinically useful biomarkers are available that would discriminate between patients with potential benefit from the therapy and those with high likelihood of early progression. The proposed project includes a comprehensive series of experiments that could identify, validate, and analytically characterise specific panels of miRNAs as novel molecular biomarkers enabling the prediction of response and time to progression in patients with mRCC treated with sunitinib and pazopanib. In addition to tumor samples, serum samples will be investigated aiming to develop a minimally invasive “liquid biopsy” approach for the characterisation of the disease in individual patients.
Všeobecné poznámky
Doba řešení: 2015-2018
Poznámky o skryté bibliografii a rejstřících
Obsahuje literaturu
Schránka
Další akce
Digitální knihovna