Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články
Title
Ulnární deviace prstu revmatické ruky – etiologie a operační řešení / J. Pech, J. Dobiáš, D. Veigl, I. Landor, S. Popelka ml
Author
Pech, Jan
Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha

Dobiáš, Jan
Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha

Veigl, David
Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha

Landor, Ivan, 1956-
Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha

Popelka, Stanislav, ml
Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha

Cited source
Česká revmatologie. 2020, roč. 28, č. 2, s. 91-96. ISSN: 1210-7905; 1805-4463 (elektronická verze).
Date of issue
2020
Language
čeština
Country
Česko
Document type
články
Link
Call number
NLK: B 1844 ; neváz. 803
Record number
bmc20013342
Persistent link
Parallel Title Proper
Ulnar deviation of the fingers of the rheumatoid hand – aetiology and surgical treatment
Abstract
Ulnární deviace prstů je součástí rozvinuté kolapsové deformity zápěstí a ruky. Porucha centrálního pilíře ruky začíná ulnární translokací karpu ve frontální rovině. Dle Shapirovy teorie se karpus a metakarpální krajina biomechanicky chovají jako celek a ulnární posun zápěstí a jeho inklinace radiálně je sledován radiální inklinací metakarpů a ulnární deviací prstů. V oblasti MCP kloubů vzniká vlivem uvolnění vazivového aparátu tendence k dislokaci průběhu extenzorových šlach II. až V. prstu ulnárně. Jejich sklouznutí z vrcholu MCP kloubu do intermetakarpálních prostorů má za následek omezení jejich extenční schopnosti. Extenzory se v novém, patologickém průběhu stávají i ulnárními duktory prstů a dále zesilují a fixují ulnární deviaci. Operační výkony, které vedou k zachycení posunu karpu ulnárně jsou prevencí vzniku kolapsové deformity a tím i ulnární deviace prstů. Základním výkonem je časná synovektomie dorzální části karpu a peritenosynovektomie extenzorových šlach doplněná šlachovou transpozicí, dále synovektomie MCP kloubů spolu s výkony, které reponují fyziologický průběh extenzorových šlach. Používají se i limitované dézy v proximální řadě karpálních kostí. Tonizace radiálních kolaterálních vazů a transpozice úponů ulnárních interoseálních a lumbrikálních svalů na radiální část základního článku vedlejšího prstu patří k nejsložitějším operačním výkonům v této krajině. Jejich kombinace s implantacemi umělých náhrad MCP kloubů bývá v rozvinutých případech nezbytná.
English Abstract
The ulnar deviation of the fingers is a part of a developed collapse deformity of the wrist and hand. The central pillar disorder of the hand begins with ulnar translocation of the carp in the frontal plane. According to Shapiro's theory, the carpus and metacarpal landscape behave biomechanically as one unit and the ulnar deviation and radial inclination of the wrist is followed by the radial inclination of the metacarpus and the ulnar deviation of the fingers. In the area of MCP joints, there is a tendency to ulnarly dislocate the course of the extensor tendons of the 2nd to 5th finger due to the loosening of the ligament apparatus. Their slipping from the top of the MCP joint into the intermetacarpal spaces results in a limitation of their extension ability. Extensors in their new, pathological course become ulnar ductors of the fingers and further strengthen and fix ulnar deviation.Surgical interventions that lead to the capture of the ulnar carpus deviation prevent the collapse deformity and thus ulnar deviation of the fingers. The basic procedure comprises early synovectomy of the dorsal portion of the carpus and peritenosynovectomy of the extensor tendons followed by tendon transposition, synovectomy of the MCP joints together with interventions that repose the physiological course of the extensor tendons. Limited joint fusions in the proximal row of carpal bones are also used. Tonalization of radial collateral ligaments and transposition of insertions of ulnar interosseal and lumbrical muscles to the radial part of the proximal phalanx of the next finger is one of the most complicated surgical procedures in this region. Their combination with implantation of artificial MCP joint replacements is necessary in developed cases.
Clipboard
Further actions
Digital library