Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články
Title
Psychologické aspekty obezity / Šárka Slabá, Iva Málková, Martin Wagenknecht, Karel D. Riegel, Lukáš Junek, Judita Lorencová, Jitka Herlesová, Veronika Koch Ondrová, Pracovní Skupina Psychologické Sekce České Obezitologické Společnosti ČLS JEP
Author
Slabá, Šárka, 1971-
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Málková, Iva, 1955-
společnost STOB

Wagenknecht, Martin, 1975-
Endokrinologický ústav, Praha

Riegel, Karel D.
3. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze

Junek, Lukáš
3. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze

Lorencová, Judita, 1993-
3. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze

Herlesová, Jitka, 1980-
OB klinika, Praha

Novotná, Veronika
Dětská léčebna Křetín

Cited source
Časopis lékařů českých. 2020, roč. 159, č. 3-4, s. 118-124. ISSN: 0008-7335; 1805-4420 (elektronická verze).
Date of issue
2020
Language
čeština
Country
Česko
Document type
články
Link
Call number
NLK: B 1 ; neváz. 1068
Record number
bmc20012414
Persistent link
MESH descriptor
lidé
obezita (psychologie, terapie)
psychoterapie (metody)
kognitivně behaviorální terapie
bariatrická chirurgie (psychologie)
obezita dětí a dospívajících (psychologie, terapie)
Genre
Parallel Title Proper
Psychological aspects of obesity
Abstract
Obezita je multifaktoriálně podmíněná metabolická porucha, u které je nutné brát v úvahu individuální geneticky podmíněnou náchylnost k hromadění tukových zásob při pozitivní energetické bilanci. Pokud by však tato definice vystihovala problematiku obezity plně, pak by k terapii obezity postačovala pouze somaticky orientovaná medicína. A přestože tomu tak často je, musíme obezitu pojímat komplexněji. Nejedná se jen o poruchu týkající se nevhodného složení těla, obézní mají též odlišné psychické nastavení. Nelze léčit jen somatickou poruchu, nevhodné stravovací a pohybové návyky, je podstatné zaměřit se též na kognice a emoce, které k takovému nevhodnému chování vedou. Celkově lze shrnout, že chování, myšlení a emoce lze předvídat, usměrňovat a kontrolovat systematickým ovlivňováním podnětů spouštějících nevhodné chování. Cílem psychologické intervence nejsou pouhé hmotnostní úbytky, ale lepší pocit ze sebe sama, zvýšení sebevědomí, utužení tělesné i psychické kondice, tedy zlepšení kvality života, kdy se nové chování posiluje a udrží dlouhodobě. V psychoterapii lze použít různé přístupy, nejužívanější jsou kognitivně-behaviorální terapie, existenciální analýza a v posledních letech také přístupy psychodynamické. Role psychologa je důležitá jak při konzervativní léčbě obezity, tak také v případě metabolicko-bariatrického řešení. Výzkumy ukazují, že z osobnostních rysů u pacientů s obezitou dominuje hlavně neuroticismus, který zahrnuje úzkostnost, depresivitu, impulzivitu, hněv a hostilitu. Obezitou ve vysoké míře trpí i děti a dospívající. V terapii dětské nadváhy a obezity je podobně jako u dospělých zásadní aktivní změna nevhodných stravovacích a pohybových návyků. V tomto procesu hraje významnou roli především rodina dítěte a motivace obézního potomka danou změnu učinit. Je však nutné podotknout, že kromě snahy o úpravu životního stylu tvoří součást psychoterapie této skupiny dětských a dospívajících pacientů také řešení psychických potíží, jež nadváhu a obezitu doprovázejí.
English Abstract
Obesity is a metabolic disorder conditioned by several factors with the individual genetic proneness to accumulation of body fat with a positive energetic balance. If such definition describes the essential nature of obesity aptly, the treatment thereof ought to be the realm of somatic medicine and somatically oriented physicians, which is, unfortunately, frequently the case. Yet, not only being a disorder concerning improper body composition, but also a difference in cognitive processes and emotions of the obese, obesity needs to be considered in a more complex manner. The life of the obese consists of periods of strict, starvation diets on one hand and total loss of control and excessive calorie intake. Therefore, the corresponding therapy also needs to be provided in a more complex fashion, i.e. it is not solely the somatic disorder that should be addressed, but also the emotions and cognitions which induce the undesirable behaviour. Generally, it is possible to summarise that cognition and emotions are likely to be anticipated, directed and controlled by affecting the stimuli promoting the erratic attitude. Thanks to the achievements which relate not only to loss of weight, but also to higher self-esteem, more gratifying feelings aroused by the patient’s self, improvement of both physical and mental conditions and enhancement of the quality of life as a whole, the new behaviour patterns are established, strengthened and sustained on a long-term basis. Several psycho-therapeutic attitudes/methods may be used with cognitive-behavioral therapy, existential therapy and, recently, psychodynamic approach. The psychologist’s role is essential and fundamental in both conservative and the metabolic-bariatric treatment of obesity. The most common character traits of obese patients include predominantly neuroticism, which comprises anxiety, depressions, impulsiveness, anger and hostility.Likewise, obesity is often suffered from by children and adolescents and its treatment relies on, in like manner as with adults, an active change of unsuitable dietary and movement habits with the family of the patient and their motivation of the patient to make the desirable change. It needs to be noted, however, that except for the changes in lifestyle, treatment of psychological difficulties accompanying obesity is a part of psychotherapy of such a group of young and adolescent patients.
Clipboard
Further actions
Digital library
Online access NLK