Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články
Title
Spontánní pneumomediastinum po požití amfetaminu / Trčka O., Slouka D
Author
Trčka, Ondřej
ORL klinika Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň

Slouka, David
ORL klinika Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň

Cited source
Otorinolaryngologie a foniatrie. 2018, roč. 67, č. 1, s. 28-31. ISSN: 1210-7867; 1805-4528 (elektronická verze).
Date of issue
2018
Language
čeština
Country
Česko
Document type
články
Link
Call number
NLK: A 980 ; neváz. 697
Record number
bmc18020741
Persistent link
Parallel Title Proper
Spontaneous pneumo­mediastinum after ingestion of amphetamine
Abstract
Úvod: Pneumomediastinum je definováno jako přítomnost volného plynu v mediastinu. Mezi jeho nejčastější projevy patří bolest krku, bolest na hrudi a dušnost. Z patofyziologického hlediska rozlišujeme pneumomediastinum primární (spontánní) a sekundární. Primární pneumomediastinum vzniká zvýšením nitrohrudního tlaku (např. kašel, zvracení, prudká inhalace) s následnou rupturou alveolární membrány a únikem vzduchu do fasciálních vrstev mediastina. Je stavem s minimem komplikací a dobrou tendencí ke spontánnímu zhojení. Zejména v zahraniční literatuře nacházíme četná sdělení o spojitosti vzniku primárního pneumomediastina s abúzem návykové látky (amfetaminy, kokain, marihuana, heroin) (1, 9, 13-17). Tento stav musíme v rámci diferenciální diagnostiky odlišit od sekundárního pneumomediastina, jež vzniká průnikem vzduchu do mediastina traumatickou cestou (např. zevní poranění, endoskopie trávicího traktu, intubace, cizí tělesa), infekcí plyn produkujícími bakteriemi či při ruptuře stěny aerodigestivního traktu (náhlé příhody břišní, plicní emfyzém). Sekundární pneumomediastinum je pouze symptomem patologie s potenciálně fatálním průběhem, která vyžaduje kauzální terapii. Kazuistika: Pacient (22 let) v lehké ebrietě byl vyšetřen v časných ranních hodinách na ORL ambulanci pro několik hodin trvající bolesti v krku s pocitem tlaku na prsou. Při minimálním klinickém nálezu byl se závěrem lehké faryngitidy odeslán do domácího ošetřování. Za několik hodin se pro zhoršení stavu a “otoku na krku” opět dostavil na pohotovostní ORL ambulanci, kde byl již prokázán krepitující podkožní emfyzém. Pacient byl neodkladně přijat k další diagnostice. Provedené CT potvrdilo rozsáhlé pneumomediastinum. Podrobným rozborem anamnézy, laboratorního vyšetření a klinickým vyšetřením byly vyloučeny možné etiologické faktory sekundárního pneumomediastina. Toxikologický rozbor moči potvrdil zamlčovaný abúzus návykové látky- MDMA (3,4-methylendioxy-N-methyl-amphetaminu), neboli tzv. extáze. Stav byl uzavřen jako pneumomediastinum vzniklé v důsledku užití návykové látky. Po konzervativní léčbě byla na kontrolním CT vyšetření prokázána výrazná regrese nálezu a pacient byl 5. hospitalizační den odeslán k dalšímu léčení do domácí péče a péče praktického lékaře. Závěr: Primární (spontánní) pneumomediastinum je stav velmi vzácně přivádějící pacienty k akutnímu ošetření. Vzhledem k charakteru potíží, na které si pacient nejčastěji stěžuje (bolest krku, dušnost) může být ORL pohotovost místem prvního kontaktu, jak dokládá i naše zkušenost. Primární (spontánní) pneumomediastinum je většinou sebelimitující stav s minimem komplikací, jež je vzácně spojen s abúzem návykové látky. V rámci diferenciální diagnostiky je nutné vyloučit sekundární etiologii stavu a předejít tak potencionálně fatálním komplikacím.
English Abstract
Introduction: Pneumomediastinum is defined as the presence of free air in the mediastinum. The most common manifestations of this disease include pain of the neck, chest pain and dyspnea. We distinguish primary (spontaneous) and secondary pneumomediastinum. Primary (spontaneous) pneumomediastinum is caused by increase of intrathoracic pressure (e.g. coughing, vomiting, and sudden inhalation) with subsequent rupture of alveolar membrane and penetration of air into the fascial layers of mediastinum. It is a state with minimal complications and with good tendency of spontaneous recovery. We find, especially in foreign literature, numerous mentions of the connection between abuse of addictive substances (amphetamines, cocaine, marihuana, heroin) and the occurrence of primary pneumomediastinum (1,9,13-17). This condition has to be distinguished from secondary pneumomediastinum, which is caused by penetration of air into the mediastinum via trauma (external trauma, endoscopy of digestive tract, intubation, foreign bodies) or rupture of aerodigetive tract (sudden abdominal disorder, pulmonary emphysema). Secondary pneumomediastinum is only a symptom of pathology which is potentially fatal and needs causal treatment. Case report: A patient (22 years) under the influence of alcohol was examined in the early morning hours at an ENT emergency after experiencing several hours of neck pain with a feeling of light pressure on the chest. With the diagnosis of acute pharyngitis he was sent to home care. A few hours later, the patient returned to an ENT emergency after the condition had deteriorated and the “swelling of the throat” resumed once again. Clinical examination showed subcutaneous emphysema with crepitation. The patient was promptly admitted for further diagnosis. The performed CT scan confirmed extensive pneumomediastinum. By the detailed analysis of patient’s history, laboratory results and clinical examination, we excluded secondary pneumomediastinum. Toxicological analysis of urine confirmed hidden abuse of addictive substance- MDMA (3,4- methylendioxy-N-methy-amphetamine), so- called Extasy. The condition was summarised as pneumomediastinum caused by ingestion of addictive substance. A control CT scan after conservative treatment showed significant regression of the pneumomediastinum. The patient was sent to home care and to care of general practitioner on the fifth day of hospitalization. Conclusion: Primary pneumomediastinum is a condition, very rarely bringing patients to acute treatment. Due to the character of complaints (neck pain, dys­pnea), ENT emergency can be the first place of contact, as is documented by our experience. Primary (spontaneous) pneumomediastinum is a self-limiting condition with minimal complications, in some cases connected with abuse of addictive substances. It is imperative to exclude secondary pneumomediastinum in order to prevent potentially fatal complications.
Clipboard
Further actions
Digital library