Cover & TOC
Document type
články, článek ve sborníku
články, článek ve sborníku
Document record
Source: BMČ - články
Title
Český překlad tezauru Medical Subject Headings a možnosti jeho využití / Lenka Maixnerová, Helena Bouzková, Filip Kříž
Author
Maixnerová, Lenka, 1972-
Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2

Bouzková, Helena, 1962-
Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2

Kříž, Filip, 1977-
Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2

Cited source
MEDSOFT .... Praha : Dům techniky ČSVTS, 1989-. 2015, s. 126-139. ISSN: 1803-8115.
Date of issue
2015
Language
čeština
Country
Česko
Document type
články, článek ve sborníku
Link
Call number
NLK: K 90417
Record number
bmc15015055
Persistent link
Abstract
V medicíně existuje celá řada mezinárodních klasifikačních systémů a slovníků, které slouží k různým účelům. Mezi nejvýznamnější patří např. MKN - Mezinárodní klasifikace nemocí, SNOMED, MeSH, LOINC - Logical Observations Identifiers Names and Codes. Dlouhodobě jsou do českého jazyka překládány pouze MKN a MeSH. Pro potřeby přenosu medicínských informací z různých klasifikací a slovníků mezi informačními systémy začaly být vytvářeny konverzní nástroje. V roce 1986 byl v National Library of Medicine (NLM), USA vytvořen Unified Medical Language System (UMLS), který integruje různé biomedicínské slovníky (Metathesaurus). Metathesaurus obsahuje i dva české zdroje: MSHCZE (MeSH Czech) a MDRCZE (MedDRA Czech). Tezaurus Medical Subject Headings (MeSH) je slovník určený pro zpracování, pořádání a vyhledávání biomedicínských informací. Jeho producentem je NLM, USA. Překlad do českého jazyka zajišťuje Národní lékařská knihovna (NLK) již od roku 1977. Pro překlad NLK využívá webovou aplikaci NLM MeSH Translation Maintenance System. Slovník má hierarchickou strukturu, základem je 16 kategorií. Základní jednotkou tezauru je deskriptor, který obsahuje koncepty (preferované a nepreferované) a k nim vážící se synonyma. Slovník je aktualizován 1x ročně. NLK překládá záhlaví deskriptoru, preferované i nepreferované koncepty a doplňuje česká synonyma, od roku 2010 se do českého jazyka překládají i definice termínů. NLK nevytváří pouze nové překlady, pravidelně reviduje a doplňuje i starší deskriptory, snahou je, aby překlady odpovídaly aktuální české terminologii. Český překlad verze 2015 obsahuje 27.455 deskriptorů, 9.883 nepreferovaných konceptů, 21.357 viz odkazů a 2.931 definic. Český překlad je využíván lékařskými knihovnami pro zpracování a vyhledávání biomedicínských informací, je využíván pro zpracování národní bibliografie Bibliographia medica Čechoslovaca, a je možné jej přímo integrovat do knihovnických systémů. Slovník MeSH je možné používat za účelem analýzy, popisu nebo překladu informačních zdrojů, případně jej integrovat do webových aplikací. Další možnosti využití jsou zejména pro výzkumné (např. automatická indexace biomedicínských textů, morfologie, syntax, sémantika) a výukové účely. NLK distribuuje MeSH ve formátech XML, ISO Marc 21 a ISO Unimarc. Pravidelné aktualizace MeSH-CZ odebírá okolo 20 organizací. Český překlad je volně dostupný prostřednictvím portálu Medvik, jehož producentem je NLK, na adrese www.medvik.cz/bmc sekce Prohlížení.
English Abstract
In medicine, there are several international classification systems and vocabularies, which serve different purposes. Some of the most significant areICD - International Classification of Diseases, SNOMED, MeSH, LOINC - Logical Observations Identifiers Names and Codes. ICD and MeSH are the only terminologies translated into the Czech language for substantial period of time. In 1986 the Unified Medical Language System (UMLS) has been developed by the National Library of Medicine (NLM), USA. The UMLS integrates various biomedical vocabularies into a metathesaurus. The Metathesaurus contains two Czech resources: MSHCZE (MeSH Czech) and MDRCZE (MedDRA Czech). The Medical Subject Headings (MeSH) thesaurus is a dictionary designed for processing, organizing, and retrieving biomedical information, produced by the NLM. The Czech translation has been provided by the National Medical Library (NML) since 1977. The dictionary has a hierarchical structure, based on 16 categories. The basic unit of the thesaurus is a descriptor that contains concepts (preferred and non-preferred) and their synonyms. NML translates main headings of the descriptors, preferred and non-preferred concepts, their synonyms and from year 2010 also the definitions (scope notes). The goal of the translation is to match the up-to-date Czech terminology. The current (year 2015) Czech translation contains 27.455 descriptors, 9.883 non-preferred concepts, 21.357 see references and 2.931 definitions. The Czech MeSH translation is used for indexing biomedical literature in medical libraries, in NML specially for processing of the Bibliographia medica Czechoslovaca national bibliography. MeSH vocabulary can be used for analyzing, describing, or translating of information sources, or can be integrated into web applications or other systems as well. Further usage is mainly in research (for example: automatic indexation of biomedical texts, morphology, syntax, semantics) and for educational purposes. NML distributes MeSH in XML, ISO Marc21 and ISO UNIMARC formats. The regular updates of MeSH-CZ are distributed to 20 organizations. The Czech translation is freely available via the Medvik portal (www.medvik.cz/bmc).
Internal Bibliographies/Indexes Note
Literatura
Clipboard
Further actions