Cover & TOC
Document type
monografie, grantové zprávy
monografie, grantové zprávy
Document record
Source: katalogy Medvik
Citation Bibliomedica format


TI: Molekulární prognostické a prediktivní faktory u pacientů s metastatickým renálním karcinomem léčených tyrozinkinázovými inhibitory
AU: Büchler, Tomáš, 1974- — Poprach, Alexandr — Slabý, Ondřej, 1981-
PU: 2019.
LA: cze          RT: monografie, grantové zprávy
DE: tekutá biopsie ; sunitinib ; karcinom z renálních buněk ; metastázy nádorů ; prognóza ; tyrosinkinasy ; tkáně ; nádorové biomarkery ; mikro RNA ; sérum ; inhibitory proteinkinas (terapeutické užití)
PT: závěrečné zprávy o řešení grantu AZV MZ ČR
AB: Většina pacientů s renálním karcinomem umírá na komplikace spojené s progresí a metastazováním onemocnění. Zaměřili jsme se proto na hledání nových biomarkerů s potenciálem zlepšení léčebných výsledků tyrozinkinázových inhibitorů sunitinibu a pazopanibu u metastatického onemocnění. Léčbu komplikuje primární a sekundární rezistence k TKI, avšak onkologové nemají v současnosti k dispozici žádný prediktivní biomarker, který by dovedl rozlišit skupinu pacientů, kteří mají benefit z léčby, od skupiny, která progreduje navzdory léčbě TKI. Předkládaný projekt navrhuje ucelený soubor experimentů, jejichž cílem je identifikovat, validovat a analyticky zhodnotit nové molekulární biomarkery – specifické panely miRNA – umožňující predikovat léčebnou odpověď a čas do progrese u pacientů léčených sunitinibem a pazopanibem. Kromě tkání budou vyšetřeny také vzorky krevního séra ve snaze vyvinout vyšetření v rámci konceptu tzv. tekuté biopsie, minimálně invazivního přístupu k získání informací o pacientově metastatickém onemocnění.
IN: Číslo grantové zprávy: NV15-34678A
SG: NLK: online
LI: https://kramerius.medvik.cz/search/handle/uuid:MED00204835-987f17db-74e5-4166-b311-4b492dad723e - Digitální knihovna
AN: MED00204835      DT: 201010
Clipboard
Further actions
Digital library