Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články
Citation Bibliomedica format


TI: Využitie liečby ionizovaným kyslíkom v pracovnom lekárstve
AU: Perečinský, Slavomír — Murínová, L.
CI: Pracovní lékařství. 2016, roč. 68, č. 1-2, s. 65-69. ISSN: 0032-6291; 1805-4536 (elektronická verze). Literatura
LA: slo          RT: články
DE: otrava oxidem uhelnatým (terapie) ; cyanóza (terapie) ; erytromelalgie (terapie) ; lidé ; ionty (terapeutické užití) ; úžinové syndromy (terapie) ; nemoci z povolání ; kyslík (terapeutické užití) ; oxygenoterapie ; Raynaudova nemoc (terapie)
PT: přehledy
AB: Terapia ionizovaným kyslíkom (IO2Th/Engler) je fyzikálna, adjuvantná, krátkodobá medicínska aplikácia čiastočne ionizovaného kyslíka. Ionizácia molekúl kyslíka (O2) znamená ich obohatenie o jeden elektrón (O2•− = elektricky negatívne nabitý super anión) alebo odobratie jedného elektrónu (O2•+= elektricky pozitívne nabitý katión). Ionizovaný kyslík vykazuje oproti neutrálnemu kyslíku niektoré podstatné rozdiely, pričom má podstatne viac pozitívnych biologických účinkov. Významné účinky vychádzajú z ovplyvnenia autonómneho nervového systému, kde parasympatikus je stimulovaný aniónmi, naopak sympatikus je stimulovaný katiónmi. Bolo publikovaných viacero štúdií na bunkových kultúrach i zvieracích modeloch, ktoré skúmali biologické účinky ionizovaného kyslíka. Sú známe publikácie, ktoré potvrdili pozitívny efekt ionizovaného kyslíka na činnosť kyslíkového metabolizmu a stabilizáciu bunkových membrán. Taktiež bola in vitro dokázaná schopnosť ionizovaného kyslíka O2•+ deštruovať nádorové bunky. U pacientov so stredne ťažkou pľúcnou hypertenziou inhalácia O2•− znížila pľúcnu vaskulárnu rezistenciu priemerne o 30 % bez negatívneho ovplyvnenia ostatných hemodynamických parametrov. V dvoch nových štúdiách bol sledovaný efekt inhalácie O2•- na ovplyvnenie mikrocirkulácie pri liečbe traumatickej vazoneurózy a na vytesňovanie oxidu uhoľnatého z erytrocytov. Pacienti s traumatickou vazoneurózou po aplikácii O2•− pri pletyzmografickom vyšetrení vykazovali výraznejší nárast amplitúdy pulzových vĺn oproti pacientom inhalujúcim neutrálny medicínsky kyslík, resp. kontrolnej skupine bez aplikácie oxygenoterapie. To potvrdzuje vazodilatačný efekt negatívne nabitého kyslíka. O2•− zároveň výraznejšie uvoľňoval oxid uhoľnatý z erytrocytov v porovnaní s neutrálnym medicínskym kyslíkom a O2•+. Je to možné vysvetliť lepšou penetráciou negatívnych foriem kyslíka cez membránu erytrocytov, preto viac molekúl kyslíka môže „konkurovať“ molekulám CO o väzbu na hemoglobín. Táto vlastnosť by v hyperbarických podmienkach mohla byť potenciálne využitá u pacientov intoxikovaných oxidom uhoľnatým. Aj keď terapia ionizovaným kyslíkom bola testovaná u mnohých ochorení, klinické štúdie absentovali. Aktuálne práce však prinášajú konkrétne výsledky, ktoré v rámci pracovného lekárstva potvrdili benefit O2•− u pacientov s traumatickou vazoneurózou i pri expozícii oxidom uhoľnatým.
SG: NLK: B 424 ; neváz. 888
LI: https://www.prolekare.cz/casopisy/pracovni-lekarstvi/2016-1-2/vyuzitie-liecby-ionizovanym-kyslikom-v-pracovnom-lekarstve-58829 - Meditorial
AN: bmc16022181      DT: 201608
Clipboard
Further actions
Digital library