Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Jirásek, Arnold, 1887-1960
Note Biographic
Narozen 3. 7. 1887 v Praze, zemřel 28. 7. 1960 tamtéž (pochován na Olšanech). Chirurg, urolog, zakladatel československé neurochirurgie. Patřil k nejvýznačnějším učitelům lékařské fakulty a pedagogické činnosti věnoval od začátku své akademické dráhy neobyčejnou pozornost. Habilitoval se v roce 1923 a o tři léta později po určitém váhání vzhledem k jeho mládí, byl 17. 12. 1926 jmenován řádným profesorem a přednostou I. chirurgické kliniky 1. LF UK v Praze. Tím zahájil svoji třicetiletou činnost učitele jednoho ze základních oborů lékařských věd, která byla přerušena pouze nucenou šestiletou přestávkou po uzavření českých vysokých škol v době II. světové války. Opakovaně se zabýval chirurgií v celém rozsahu, nejen jako autor učebních textů, ale i jeho monografické práce udivují šíří řešené problematiky. Jirásek ovlivnil celou naší chirurgii svým důsledným fyziologickým pojetím (které mu umožňovalo zaujímat mj. správná stanoviska k otázkám novátorství v chirurgii), svým úsilím a správnou péčí o chirurgické nemocné, bojem proti bolestem a strachu. Výrazně ovlivnil i vývoj naší chirurgie břišní, chirurgie sportovních poranění, léčení zlomenin, poranění měkkého kolena, hnisavých onemocnění prstů a ruky a řešení mnoha dalších chirurgických problémů. Má světovou prioritu ve čtyřech diagnostických a čtyřech operačních postupech (na mozkových plenách, meziprstních kloubech, krčních obratlích a v cestě ke zrakovému nervu). Zvláštní pozornost pak věnoval neurochirurgii, zabýval se i chirugií neziobratlové ploténky a meziobratlového prostoru a otázkami intrakraniální arachnoiditidy. Mnohé Jiráskovy práce jsou ceněny i v zahraničí, zvláště pak jeho práce o léčbě mozkových nádorů (1929), diagnostice a léčbě nádorů míšních (1932). V roce 1958 vyšla jeho rozsáhlá práce o chirurgickém léčení počasných arachnoiditid, která se opírá o 268 operačních výkonů. Zabýval se rovněž i problematikou válečné chirurgie. Za vyvrcholení Jiráskovy činnosti v této oblasti můžeme považovat založení Ústavu válečné chirurgie při I. chirurgické klinice v roce 1935, jehož se stal přednostou. Publikace z oboru též z dějin lékařství.
Author's profile
Manželka oční lékařka dr. Amalie Kreidlová.
Affiliation
I. chirurgická klinika fakulty všeobecného lékařství KU v Praze
Affiliation
I. chirurgická klinika falulty všeobecného lékařství University Karlovy v Praze
Affiliation
I. chirurgická klinika university Karlovy v Praze
Affiliation
Z I. chirurgické kliniky Karlovy university v Praze. Přednosta prof. dr. Arnold Jirásek
Affiliation
Z I. chirurgické kliniky Karlovy university v Praze. Přednosta: Prof. dr. Arnold Jirásek
Affiliation
Z I. chirurgické kliniky university Karlovy v Praze. Přednosta : Prof. dr. Arnold Jirásek
Affiliation
Z I. chirurgické kliniky university Karlovy v Praze. Přednosta: Prof. dr. Arnold Jirásek
Record number
jk01051818
Persistent link
Source of Verification

Významné osobnosti české medicíny. Praha: Léčiva, 1996. ()
Lékaři. Praha: Encyklopedický dům, 1997. ()
Kohlíček, J. Urologie v českých zemích. Praha: StudioGeo, 1999. ()
Navrátil, M. Almanach českých lékařů. Praha: M. Navrátil, 1913. ()
Matoušek, M. O vývoji a současném stavu historie lékařství v Československu. Praha: SPN, 1957. ()
Vnitř. lék., 1960, roč. 6, č. 9, s. 1071-72. ()
Čas. lék. čes., 1960, 99, 35, s. 1089-91. ()
Rozhl. chir., 1960, 39, 9, 577-8. ()
Čs. neurol., 1960, 23, 7, s. 491-2. ()
Voj. zdrav. listy, 1960, 29/5, s. 244-. ()
Vesmír, 1960, 39/10, s. 314-/. ()
Liter. noviny, 1960, 9/32, s. 12. ()
Pešková, M. Vývoj chirurgie břicha na klinice od jejích počátků. Nemocnice, 2002, č. 2, s. 19-20. ()
Akademik A. Jirásek : ke 100. výročí narození. Praha: Univerzita Karlova, 1987. ()
Slavnostní číslo k padesátým narozeninám prof. dr. Arnolda Jiráska. Čas. Lék. čes., roč. 76, č. 26 (1937). ()
Display format