Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články
Title
Podkožní infekce Scedosporium apiospermum s postižením loketního kloubu u pacienta s revmatoidní artitidou / Soukup T., Buchta V., Kříž Záňová R., Veleta T., Tošovský M., Bradna P
Author
Soukup, Tomáš
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Hradci Králové, II. interní gastroenterologická klinika

Buchta, Vladimír, 1960-
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Ústav klinické mikrobiologie

Kříž Záňová, R.
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Hradci Králové, II. interní gastroenterologická klinika

Veleta, Tomáš
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Hradci Králové, II. interní gastroenterologická klinika

Tošovský, Marian
Fakultní nemocnice Hradec Králové, Oddělení urgentní medicíny

Bradna, Petr, 1951-
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Hradci Králové, II. interní gastroenterologická klinika

Cited source
Česká revmatologie. 2015, roč. 23, č. 2, s. 69-75. ISSN: 1210-7905; 1805-4463 (elektronická verze).
Date of issue
2015
Language
čeština
Country
Česko
Document type
články
Link
Call number
NLK: B 1844 ; neváz. 803
Record number
bmc15030585
Persistent link
MESH descriptor
antifungální látky (terapeutické užití)
infekční artritida (farmakoterapie, mikrobiologie)
revmatoidní artritida (komplikace, farmakoterapie)
dermatomykózy (komplikace, farmakoterapie, mikrobiologie)
loketní kloub (mikrobiologie)
lidé
imunosupresiva (terapeutické užití)
mužské pohlaví
lidé středního věku
mykózy (farmakoterapie, mikrobiologie)
recidiva
synoviální tekutina (mikrobiologie)
hostitel s imunodeficiencí
Scedosporium (izolace a purifikace, patogenita)
vorikonazol (aplikace a dávkování)
Genre
Keyword
Parallel Title Proper
Subcutaneous and elbow joint infection with Scedosporium apiospermum in a patient with rheumatoid arthritis
Abstract
Revmatoidní artritida (RA) je chronické zánětlivé systémové onemocnění, které svou podstatou i léčbou vede k vyššímu výskytu infekcí. Popisujeme raritní případ 63letého nemocného s mnohaletým trváním RA (léčeného glukokortikoidy a konvenčními syntetickými, chorobu modifikujícími léky), u kterého se po patnácti letech diagnózy RA rozvinula podkožní a kloubní infekce vyvolaná houbou Scedosporium apiospermum perfektní stadium Pseudallescheria boydii). Houbové agens bylo mikroskopicky a kultivačně prokázáno v indolentních podkožních lézích na levém předloktí a pravé paži. Pacient následně podstoupil cyklickou šestiměsíční léčbu vorikonazolem, několikrát vystřídanou itrakonazolem a terbinafinem. Po několika šestiměsíčních cyklech léčby došlo vždy přibližně po roce k relapsu s opětovnou manifestací v podkoží a nakonec per continuitatem i v kloubu. Po sedmi letech opakovaných vzplanutí mykotické infekce nemocný umírá náhlou smrtí pod obrazem tromboembolické nemoci. Výsledky pitvy neprokázaly aktivní infekci ani zjevný infekční fokus. Scedosporium apiospermum je vláknitá, saprofytická houba s relativně nízkou virulencí, která se ubikvitně vyskytuje v prostředí, včetně půdy a vodních ekosystémů. Patří mezi typické vyvolavatele subkutánních mykóz, jejichž výskyt je převážně vázaný na subtropické oblasti. V případě imunosuprese pacienta se může infekce S. apiospermum rozvinout v závažnou systémovou infekci. Klinické pozorování doplňuje soubor možných infekčních komplikací u pacientů s RA.
English Abstract
Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic inflammatory systemic disease, which in its essence and treatment leads to a higher incidence of infections. We describe a rare case of a 63-year-old male patient with many years of history of RA (treated with corticosteroids and conventional synthetic disease-modifying antirheumatic drugs), who developed subcutaneous and joint infection caused by fungus Scedosporium apiospermum (perfect stage Pseudallescheria boydii) after fifteen years of RA. Fungal agent from indolent subcutaneous lesions on his left forearm and right arm was found on microscopic and microbiological examination. The patient subsequently underwent a six-month cyclical treatment with voriconazole, which was alternated several times with itraconazole and terbinafine. After several cycles of six-month treatment, usually after about a year, a relapse occurred with repeated manifestation in the subcutaneous tissue and finally percontinuitatem even in the joint. After seven years of repeated outbreaks of fungal infection the patient dies of a sudden death with a clinical picture of thromboembolic disease. Autopsy results did not show active infection or overt infectious focus. Scedosporium apiospermum is fibrous, saprophytic fungus with relatively low virulence that is ubiquitously present in the environment, including soil and aquatic ecosystems. It is one of the typical causes of subcutaneous mycoses, the presence of which is largely tied to the subtropical region. In case of an immunosuppressed patient, infection by S. apiospermum may develop into severe systemic infection. Clinical observation completes the set of possible infectious complications in patients with RA.
Clipboard
Further actions
Digital library