Cover & TOC
Document type
abstrakta
abstrakta
Document record
Source: BMČ - články
Title
Narušení cirkadiánních rytmů u bipolární poruchy / Praško Ján, Látalová Klára, Kamarádová Dana, Grambal Aleš, Sumová Alena, Nováková Marta, Illnerová Helena, Parkanová Daniela
Author
Praško, Ján, 1956-
Klinika psychiatrie, FN Olomouc a LF UP

Látalová, Klára, 1970-
Klinika psychiatrie, FN Olomouc a LF UP

Končelíková, Dana
Klinika psychiatrie, FN Olomouc a LF UP

Grambal, Aleš
Klinika psychiatrie, FN Olomouc a LF UP

Sumová, Alena, 1960-
Fyziologický ústav AV ČR

Nováková, Marta
Fyziologický ústav AV ČR

Illnerová, Helena, 1937-
Fyziologický ústav AV ČR

Parkanová, Daniela
Fyziologický ústav AV ČR

Cited source
Psychiatrie (Praha, Print). 2013, roč. 17, Suppl. 2, s. 23-24. ISSN: 1211-7579; 1212-6845 (elektronická verze).
Změny paradigmat biologické psychiatrie. Praha : Tigis, 2013. 2013, roč. 17, Suppl. 2, s. 23-24.
Date of issue
2013
Language
čeština
Country
Česko
Document type
abstrakta
Grant number
Call number
NLK: B 2070 ; neváz. 603 a
Record number
bmc13031271
Persistent link
Parallel Title Proper
Circadian rhythms disturbance in bipolar disorder
Abstract
Pacienti s bipolární poruchou mají vážně narušené cirkadiánní rytmy. Změny v cyklu spánek/bdění a struktuře spánku, denní profily tělesné teploty, kortizolu, thyrotropinu, prolaktinu, růstového hormonu, melatoninu a vylučování různých metabolitů v rnoči, jsou narušeny u osob s bipolární poruchou. Ukazuje se, že úprava těchto rytmů souvisí se zotavením pacienta. Léčba stabilizátory nálady může tyto denní rytmy obnovit. Stále je však nejasné, zda abnormality v cirkadiánních rytmech jsou příčinou bipolární poruchy, nebo jsou tato narušení jen druhotnou změnou odrážející narušení v jiných systémech. Nicméně výzkum cirkadiánních rytmů vedl k vytvoření nefarmakologická terapie bipolárních pacientů, která může pomoci při léčbě deprese nebo mánie. Tyto strategie, pojmenované jako chronoterapie, jsou založeny na kontrolovaných expozicích vůči podnětům prostředí, které synchronizují cirkadiánní rytmy. Tyto postupy prokázaly dobrou účinnost v léčbě epizod. Sem patří manipulace se spánkem (jako je částečná a celková spánková deprivace nebo fázový předstih spánku) a léčba světlem či léčba tmou.
English Abstract
Patients with bipolar disorder have severely disrupted circa- dian rhythms. Alteration of the sleep-wake cycle and of the sleep structu- re are core symptoms of a bipolar disorder. Many other circadian rhyth- ms, such as the daily profiles of body temperature, cortisol, thyrotropin, prolactin, growth hormone, melatonin and excretion of various meta- bolites in the urine, are disrupted in bipolar individuals. These disrup- ted rhythms seem to return to normality with patient recovery. Treat- ment with mood stabilizers can restore these daily rhythms, and this is correlated with patient recovery. However, it is still uncertain whether clock abnormalities are the cause of bipolar disorder or if these rhythm disruptions are secondary to alterations in other circuits. Nevertheless research on circadian rhythms and sleep have led to the definition of nonpharmacological ther apies of bipolar disorder that can help in depres- sion or in mania. These strat egies, named chronotherapeutics, are based on controlled exposures to environmental stimuli that act on biologi- cal rhythms, and demonstrate good efficacy in the treatment of illness episodes. They include manipulations of the sleep-wake rhythm (such as partial and total sleep deprivation, and sleep phase advance) and of the exposure to the light-dark cycle (light therapy and dark therapy).
General Note
"Změny paradigmat biologické psychiatrie". Luhačovice, 12.-15. června 2013
Internal Bibliographies/Indexes Note
Literatura
Clipboard
Further actions
Digital library