Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články
Title
Toxoplazmóza v graviditě - otazníky z klinické praxe / M. Geleneky
Author
Geleneky, Markéta
Klinika infekčních, tropických a parazitárních nemocí, 3. LF UK a NNB, Praha

Cited source
Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. 2013, roč. 19, č. 2, s. 48-51. ISSN: 1211-264X.
Date of issue
2013
Language
čeština
Country
Česko
Document type
články
Call number
NLK: B 1913 ; neváz. 339 b
Record number
bmc13028569
Persistent link
MESH descriptor
dospělí
ženské pohlaví
nemoci plodu (diagnóza, prevence a kontrola)
lidé
těhotenství
recidiva (prevence a kontrola)
toxoplazmóza (diagnóza, farmakoterapie, etiologie)
kongenitální toxoplazmóza (diagnóza, prevence a kontrola)
parazitární komplikace těhotenství (diagnóza, farmakoterapie)
novorozenecký screening (metody)
antibiotická profylaxe (metody)
Genre
Parallel Title Proper
Toxoplasmosis in pregnancy - questions in clinical practice
Abstract
Toxoplazmóza získaná v graviditě je závažným onemocněním, které může významně ovlivnit vývoj plodu a způsobit nevratné či terapeuticky málo ovlivnitelné poškození novorozence. Včasná a správná diagnostika nákazy u matky je podstatná pro určení prognózy onemocnění a následného diagnosticko-terapeutického postupu. Uvedená kazuistika v sobě slučuje několik faktorů, se kterými se v klinické praxi můžeme setkat a které nám mohou naše diagnostické rozvahy komplikovat. Jedním z nich je existence zřídka se vyskytujícího jevu reinfekce - jeho možný vliv na prenatální screening v těhotenství i jiné interpretace takového nálezu. Dalším problémem je pak vyhodnocení původu sonograficky verifikované fetopatie ve vztahu k toxoplazmové etiologii a volba dalšího postupu, který by měl v takové situaci následovat. Nakonec se text dotýká i výběru poporodních vyšetření, která by měla být volena tak, aby dostatečně přispěla k rozhodování o zahájení postnatální terapie novorozence.
English Abstract
Toxoplasmosis acquired during pregnancy is a serious disease that may significantly affect fetal development and cause irreversible or therapeutically hardly influenced damage to the newborn. Early and correct diagnosis of the disease in the mother is essential for determining prognosis and further diagnostic and therapeutic procedures. The case study combines a number of factors to be encountered in clinical practice which may complicate diagnostic considerations. One of them is the existence of a rare phenomenon of reinfection - its possible effects on prenatal screening and other interpretations of such findings. Another problem is the evaluation of the origin of sonographically confirmed fetopathy in relation to Toxoplasma etiology and the choice of next steps that should follow in this situation. Finally, the text discusses the selection of postnatal examinations so that they sufficiently contribute to decision-making about the newborn's treatment initiation.
Internal Bibliographies/Indexes Note
Literatura
Clipboard
Further actions