Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články
Title
Inzulinové režimy z klinického pohledu / MUDr.Pavlína Piťhová
Author
Affiliation Information
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Cited source
Interní medicína pro praxi. 2010, roč. 12, č. 11, s. 531-534. ISSN: 1212-7299; 1803-5256 (elektronická verze); 1803-5868 (supplementum).
Date of issue
2010
Language
čeština
Country
Česko
Document type
články
Link
Call number
NLK: B 2174 ; neváz. 1043
Record number
bmc11000321
Persistent link
Parallel Title Proper
Insulin regimens from a clinical perspective
Abstract
K zajištění dodávky inzulinu je vhodné používat určitou kombinaci různých inzulinových přípravků. V zásadě můžeme inzulinové režimy rozdělit na konvenční (= aplikace 1 nebo 2 injekcí/den depotního či směsi depotního a krátce působícího inzulinu) a intenzifikované (= aplikace 3 a více denních injekcí krátce působícího a depotního inzulinu + selfmonitoring a další opatření) inzulinové režimy. Mezi intenzifikované inzulinové režimy patří i léčba kontinuální subkutánní infuzí inzulinu pomocí inzulinové pumpy. Volba určitého typu inzulinového režimu závisí na průběhu hladin glykemie konkrétního pacienta – lačnou hyperglykemii ovlivní nejspíše podání bazálního inzulinu ve 22 hod. večer, naproti tomu postprandiální výkyv glykemie nejlépe ošetříme podáním krátce působícího humánního inzulinu či krátce působícího inzulinového analoga před jídlem. Při volbě inzulinového režimu máme mnoho možností. Ať zvolíme jakoukoliv z nabízených možností, téměř vždy dosáhneme zlepšení metabolické kompenzace, ale optimální kontroly lze dosáhnout jen při respektování patofyziologických zákonitostí a individualizace léčby u jednotlivých pacientů.
English Abstract
In order to provide insulin delivery, it is advisable to use a certain combination of various insulin preparations. Essentially, insulin regimens can be divided into conventional (= administration of 1 or 2 injections/day of depot insulin or of a mixture of depot and shortacting insulin) and intensified (= administration of 3 and more daily injections of short-acting and depot insulin + self-monitoring and other measures) ones. Intensified insulin regimens also include the treatment with continuous subcutaneous insulin infusion using an insulin pump. Selecting a particular type of insulin regimen depends on the levels of glycaemia in a particular patient – fasting hyperglycaemia will most likely be managed by administering basal insulin at 10 pm whereas postprandial variation in glycaemia is best managed by administering short-acting human insulin or a short-acting insulin analogue before the meal. There are numerous options when selecting an insulin regimen. No matter which option is chosen, metabolic compensation is almost invariably achieved; however, optimal control can only be achieved when the pathophysiological principles and individualisation of treatment are taken into account in particular patients.
Internal Bibliographies/Indexes Note
Lit.: 5
Clipboard
Further actions