Cover & TOC
Document type
monografie, knihy
monografie, knihy
Document record
Source: katalogy Medvik
Title
Trestní předpisy : trestní zákoník, trestní řád, ochrana svědka, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, probační a mediační služba, rejstřík trestů, soudnictví ve věcech mládeže, zajištění majetku, oběti trestných činů, amnestie, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob : velké změny TZ a TR od 1. l0. 2020 : redakční uzávěrka 14. 9. 2020
Date of issue
2020
Publisher
Ostrava : Sagit, 2020
Series
ÚZ : úplné znění ; 1389
Physical description
480 stran ; 24 cm
Language
čeština
Country
Česko
Document type
monografie, knihy
ISBN
978-80-7488-424-5 (brožováno)
Call number
OVI: Sp 2207
Record number
MED00204672
Persistent link
Abstract
Publikace obsahuje aktuální znění předpisů, které nabydou účinnosti v lednu 2021. Jedná se zejména o trestní předpisy a předpisy týkající se výkonu trestu, výkonu vazby, zabezpečovací detence, probační a mediační služby, oběti trestných činů a rozhodnutí o amnestii.
General Note
Název z obálky
Contents Note
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník -- Nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemocí rostlin a škůdce užitkových rostlin -- Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) -- Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů -- Zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů -- Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) -- Zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů -- Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim -- Zákon č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízeni a o změně některých zákonů -- Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody -- Vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody - účinnost od 1.10.2020 -- Vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů - účinnost od 1. 1. 2020 -- Zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů -- Zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby -- Vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby - účinnost od 1.10.2020 -- Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona 65/1965 Sb., zákonik práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě) -- Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) -- Vyhláška č. 225/2013 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské ume používané v přeshraničních případech poskynutí peněžité pomoci obětem trestných činů
Clipboard
Further actions
Document availability
OVI MZ ČR 2
Medvik libraries 2