Cover & TOC
Document type
monografie, knihy
monografie, knihy
Document record
Source: katalogy Medvik
Title
Koronavirus : předpisy ke zmírnění dopadů epidemie : daně, sociální zabezpečení, nájmy, insolvence, cestovní ruch, zaměstnanost, soudní řízení, exekuce, dluhy, školství, zemědělství, lex covid justice : úplné znění zákona o kompenzačním bonusu : redakční uzávěrka 1.6.2020
Date of issue
2020
Publisher
Ostrava : Sagit, 2020
Series
ÚZ : úplné znění ; číslo 1379
Physical description
128 stran : tabulky ; 24 cm
Language
čeština
Country
Česko
Document type
monografie, knihy
ISBN
978-80-7488-414-6 (brožováno)
Call number
NLK: K 94340
OVI: Sp 2198
Record number
MED00203454
Persistent link
Abstract
Publikace se zaměřuje na nové právní předpisy ke zmírnění dopadů koronavirových opatření; hlavně z oblasti daní, sociálního zabezpečení, podpory zaměstnanosti, soudního řízení, exekucí, insolvence, nájmů a nájemného, úvěrů a dluhů, školství, kultury nebo cestovního ruchu. Určeno oborné veřejnosti.
General Note
Mimořádné číslo edice ÚZ
Contents Note
Zákonč. 240/2000 Sb., zákon o krizovém řízení (krizový zákon) - vybraná ustanovení -- Zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu -- Zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 -- Zákonč. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 229/2020 Sb. - vybraná ustanovení -- Zákonč. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálnim zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 -- Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů - vybraná ustanovení -- Zákon č. 136/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními pří epidemii v roce 2020 -- Zákonč. 160/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020 -- Zákon č. 255/2020 Sb., o snížení penále z pojistného na sociáhií zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů -- Zákonč. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2020 Sb. - vybraná ustanovení -- Zákonč. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2020 Sb. - vybmná ustanovení -- Zákonč. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2020 Sb. - vybraná ustanovení -- Zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů -- Zákonč. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů - vybraná ustanovení -- Zákonč. 248/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele -- Zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu -- Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád - vybraná ustanovení -- Zákonč. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěru v souvislosti s pandemií COVID- 19 -- Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru - vybraná ustanovení -- Zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu -- Zákon č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty -- Zákonč. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání -- Zákonč. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 -- Zákon č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů -- Zákonč. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí -- Zákon č. 249/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti sportu -- Zákonč. 189/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů -- Zákon č. 190/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování) -- Zákon č. 192/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů -- Zákonč. 207/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb. -- Zákonč. 214/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplněni zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů -- Zákon č. 228/2020 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS CoV-2 -- Zákon č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výkytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky
Clipboard
Further actions
Document availability
NLK 1
OVI MZ ČR 8
Medvik libraries 9