Cover & TOC
Document type
monografie, knihy
monografie, knihy
Document record
Source: katalogy Medvik
Title
Trestní předpisy : trestní zákoník, trestní řád, ochrana svědka, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, Probační a mediační služba, Rejstřík trestů, soudnictví ve věcech mládeže, zajištění majetku, oběti trestných činů, amnestie, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob : redakční uzávěrka 16. 12. 2019
Date of issue
2019
Publisher
Ostrava : Sagit, 2019
Series
ÚZ : úplné znění ; 1342
Physical description
464 stran ; 24 cm
Language
čeština
Country
Česko
Document type
monografie, knihy
ISBN
978-80-7488-376-7 (brožováno)
Call number
OVI: Sp 2177
Record number
MED00201233
Persistent link
Abstract
Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, Probační a mediační služba, oběti trestných činů, rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii. Hlavní změny nastaly u trestního zákoníku a trestního řádu. Nakladatelská anotace. Kráceno.
General Note
Název z obálky
Contents Note
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník -- Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) -- Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů -- Vyhláška č. 227/2016 Sb., o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků -- Zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů -- Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) -- Zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů -- Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim -- Zákon č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízeni a o změně některých zákonů -- Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody -- Vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů - účinnost od 1. 1. 2020 -- Nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody - účinnost od 1. 1. 2020 -- Zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů -- Zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby -- Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona 65/1965 Sb., zákonik práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě) -- Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)
Clipboard
Further actions
Document availability
OVI MZ ČR 3
Medvik libraries 3