OBSAH

 

 

AKTUALITY NLK

Rozesílání xerokopií faxem

Ceník služeb

 

PŮVODNÍ PRÁCE

J. Potomková: Kvalita lékařských informací v Internetu.

 

ZPRÁVY

M. Glykner: Zlevnění přímých dovozů literatury ze zahraničí

J. Hercová: Casalini libri Electronic Journals

J. Drbálek: Zpřístupňování zdravotnických dokumentů Evropské unie

Mají české knihovny zdařilé domácí stránky?

Užitečný vyhledávač medicínských internetovských zdrojů

 

KONFERENCE - SEMINÁŘE

Porada vedoucích pracovníků lékařských knihoven, Praha 2.12.1998

J. Musil: Stav lékařských knihoven - prosinec 1998

H. Kovalčuková: Stav lékařských knihoven v regionu Jižní Morava

H. Ertlová: Aktivity lékařské knihovny FNsP Ostrava

E. Čečková, M. Čepková: Integrovaná knihovna LF UK a FN

v Hradci Králové dnes

H. Bouzková: Seminář k meziknihovní výpůjční službě, Praha 1998

Pozvánka na 8. mezinárodní kongres lékařského knihovnictví


OSOBNÍ ZPRÁVY

Za PhDr. Ludmilou Kosíkovou

 

 

 

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

na prahu roku 1999 vstupujeme do čtvrtého ročníku časopisu Lékařská knihovna. Od letošního roku se budou na jeho stránkách nově objevovat zprávy ČSZIVI (České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací), která pracuje při České lékařské společnosti JEP.

Ještě než zavřeme dveře za rokem 1998 úplně, a to bude tehdy, až posčítáme a zhodnotíme výsledky naší činnosti a vtiskneme je do statistických výkazů a výročních zpráv, chtěli bychom poděkovat vám všem, kteří jste se v loňském roce podíleli přímo či zprostředkovaně na uspokojování čtenářských potřeb a požadavků.

Zvláštní dík náleží těm, kteří se scházeli na pravidelných schůzkách Pracovní skupiny pro VISZ při MZ ČR. Jejich aktivní činnost přispěla k rozvoji sítě veřejných informačních služeb ve zdravotnictví.

Zároveň nelze nevzpomenout zásluhy všech, kteří svým pochopením a vstřícným přístupem zajišťují finanční prostředky pro naši práci, za což jim patří též poděkování.

Těšíme se i v tomto roce na vaše názory a připomínky, které při společné diskusi vedou k jedinému cíli - spokojenému uživateli našich služeb. Jsme rádi, že časopis Lékařská knihovna tomu může napomáhat.

Do roku 1999 přejeme všem hodně zdraví, pracovních a osobních úspěchů.

Redakční rada

 

 

 

 

 

AKTUALITY NLK

 

Rozesílání xerokopiií faxem
obsah

 

NLK od počátku tohoto roku nabízí svým uživatelům možnost zasílání objednaných xerokopií článků z časopisů ze svých fondů i z JASONu faxem. Poplatek za 1 odeslanou stránku je 10 Kč (v případě JASONu se připočítává standardně 40 Kč/1 požadavek). Způsob úhrady bude proveden fakturou zaslanou vzápětí poštou, nebo po dohodě s vedoucí OSČ bude patřičná částka odečtena ze zálohového konta, či zahrnuta do sběrné faktury za dohodnuté časové období. Rychlost vyřízení požadavku bude záviset na místě uložení originálu. V případě chybových stránek kontaktujte obratem nebo nejpozději do druhého dne po odeslání kopií reprooddělení NLK - tel. 02/2426 6951, fax 02/2426 6079. Objednávání bude probíhat dosavadním způsobem - nezapomeňte uvést, že kopie chcete zaslat faxem, a číslo přijímacího faxu. Pokud i objednávku budete posílat faxem, zasílejte ji pouze na toto faxové číslo: 02/2426 6079.

PhDr. M. Glykner

 

 

Ceník služeb
obsah

 

Ceník poplatků a služeb NLK je dostupný na našem serveru (http://www.nlk.cz) v kapitole Obecné informace. Zájemcům, kteří nemají přístup do Internetu, bude na požádání zaslán.

 

 

PŮVODNÍ PRÁCE

 

Kvalita lékařských informací v Internetu
obsah

 

Mgr. Jarmila Potomková

Informační centrum LF UP a FN, Olomouc

 

Internet, který byl původně určen pro poskytování a výměnu informací mezi vládními, akademickými a vědeckými institucemi v USA, se nyní stal v rámci globalizace volně dostupným, oblíbeným a rovněž respektovaným zdrojem informací pro širokou veřejnost.

Prostřednictvím vyhledávacích serverů, webovských stránek a diskusních zájmových skupin je k dispozici ohromné množství lékařských a zdravotnických informací různé profesionální úrovně od úzce specializovaných po pacientské.

V posledních několika letech se v odborných kruzích vede vážná diskuse o kvalitě takto zpřístupňovaných informací. Zaznívají obavy, dokonce i varování, že značná část těchto údajů může být nepřesná, chybná či zavádějící, což ve svém důsledku může znamenat riziko pro pacienta (Albert 1998).

Internet jako globální komunikační prostředek nepodléhá žádné centrální kontrole ani odborným recenzím, naopak právě tato jeho otevřenost a nezávislost bývají považovány za výhodu. Dosud neexistuje jednotný názor, kdo a jak by měl kvalitu webovských stránek posuzovat. Ve většině studií, které byly v nedávné době na téma kvality lékařských informací uveřejněny (Eysenbach, Diepgen 1998), poukazovali autoři na tyto základní aspekty:

1. Hodnota informací v Internetu je velmi nevyrovnaná a navíc nestálá, což snižuje jejich věrohodnost a použitelnost.

2. Klasifikace internetové stránky samotným autorem (tzv. self-labelling) může být prvním krokem k řešení problému, ovšem vždy musí následovat posudek, případně oponentura uživatelů a nezávislých odborníků, kteří budou používat standardizované postupy hodnocení.

3. PICS (platforma pro obsahovou selekci internetového dokumentu) je prvním praktickým příkladem technologie, která by umožnila odlišit hodnotné informace od nesprávných údajů.

4. Je nezbytné, aby do procesu hodnocení začali zasahovat lékaři, odborné lékařské společnosti a asociace.

Jeden ze systematických výzkumů zaměřených na kvalitu informací pro rodiče z oboru dětského lékařství (Impicciatore et al. 1997) překvapivě prokázal, že ze 41 webovských stránek pouze 4 obsahovaly recenzované informace, přičemž některé dokumenty dokonce doporučovaly potenciálně nebezpečné postupy pro domácí léčbu horečky v dětském věku. Dále je uživatelům třeba doporučit, aby si u každé internetové stránky všimli, zda jsou uvedeny autorské údaje, citace odborné literatury vztahující se k danému tématu, zda je deklarován majitel či sponzor domovské stránky apod. Kromě toho je nezbytné brát v úvahu další parametry, jako je vědecká hodnota informace (bývá označena pojmem "peer reviewed"), aktuálnost a spolehlivost (Silberg et al. 1997).

Je tedy nutné, aby i knihovníci a informační pracovníci věnovali pozornost hodnotě lékařských informací, které na Internetu získají při provádění rešerší pro své klienty. Za jednoznačně spolehlivé je možno označit zdroje sponzorované vládními institucemi, ministerstvy, profesními organizacemi a univerzitami.

Literatura:

Albert, D.M. (1998) The quality of medical information on the Internet: a new public health concern. Arch. Ophthalmol. 116, 1663-1665.

Eysenbach, G., Diepgen, T.L. (1998) Towards quality management of medical information on the internet: evaluation, labelling, and filtering of information. BMJ 317, 1496-1502.

Impicciatore, P. et al. (1997) Reliability of health information for the public on the World Wide Web: a systematic survey of advice and managing fever in children at home. BMJ 314, 1875-1881.

Silberg, W.M. et al. (1997) Assessing, controlling, and assuring the quality of medical information on the Internet: caveant lector et viewer - let the reader and viewer beware. JAMA 227, 1244-1245.

 

 

ZPRÁVY

 

Zlevnění přímých dovozů literatury ze zahraničí pro knihovny
obsah

 

PhDr. Michal Glykner

Národní lékařská knihovna, Praha

 

Pro všechny knihovny, které nakupují, nebo by chtěly nakupovat zahraniční literaturu přímo od zahraničního dodavatele, připravili naši zákonodárci důležitou změnu - za tyto dovozy není třeba platit clo (to bylo již dříve) ani DPH (dosud byla 5%). Při vyzvedávání literatury na celním úřadu je oproti minulému postupu nutné:

1. při vyplňování Jednotné celní deklarace v kolonce 37 (REŽIM) vyplnit i druhou část kódem 22A;

2. ke každé Jednotné celní deklaraci připojit "Žádost o osvobození od cla a DPH" dle § 49, odstavec 1 Vyhlášky 136/1998 Sb. s tím, že se jedná o zboží uvedené v Příloze 1 - zboží určené k doplňování knihovních fondů (vyhlášku doporučuji přečíst). Žádost je samozřejmě možné vylepšit citacemi z vyhlášky i z přílohy, případně zdůraznit neziskovost účelu dovozu, formu organizace (příspěvková, rozpočtová) atd.

 

 

Casalini libri Electronic Journals

 

Mgr. Jana Hercová

rodní lékařská knihovna, Praha

 

Uvedený projekt patří mezi další reprezentanty elektronicky zpřístupňovaných plnotextových časopisů z oblasti medicíny (viz také LK č. 4/5, s. 4-6 a LK č. 3, s. 8-9).

Projekt vznikl za podpory HighWire Press, Internet Imprint of Stanford University Libraries (USA). V současné době je v systému zpřístupňováno 73 titulů časopisů a 26 titulů je možno zatím pokusně využívat i s plnými texty zdarma. Uživatel může při vyhledávání informací postupovat různými cestami. Systém nabízí možnost zpracování rešerše v bázi MEDLINE (Experimental Medline/PubMed přes National Center for Biotechnology Information, kde je zdarma k dispozici MEDLINE a PREMEDLINE, nebo přes program Grateful Med). V rámci vyhledávání v bázi MEDLINE je nově nabízen i Journal Database Browser s linky na webovské stránky vydavatelů časopisů, které jsou zpracovávány pro bázi MEDLINE. K 31.12.1998 bylo takto propojeno celkem 325 časopisů. Plné texty k vyhledaným citacím je pak možno získat buď přes Loansome Doc, službu dodávání kopií Národní lékařské knihovny USA (nutné je uživatelské ID a password), nebo využít nově vznikajícího systému plnotextových časopisů HighWire Press a v rámci předplatného si trvale zajistit přístup do vybraných titulů.

Zkoušet výhody a nevýhody systému je možno zatím v těchto titulech (nabízejí různou retrospektivu, ale u titulů s retrospektivou cca od roku 1965 je nutno počítat s tím, že nejstarší ročníky mohou nabídnout pouze obsah jednotlivých čísel, zhruba od 70. let pak abstrakt článku, pouze poslední 2-3 roky je k dispozici i plný text):

Biomedical Science Suite (Annual Reviews) 1984+
Physical Science Suite (Annual Reviews) 1984+
Social Science Suite (Annual Reviews) 1984+
Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology 1/98+
Biophysical Journal 1/76+
British Medical Journal 7/97+
Circulation 1/98+
Circulation Research 1/98+
Clinical and Diagnostic Laboratory Immunology 1/94+
Clinical Chemistry 1/80+
FASEB Journal 7/87+
Gastroenterology 9/65+
Gut 2/66+
Heart 1/66+
Hepatology 1/81+
Hypertension 1/98+
Journal of Clinical Investigation 7/95+
Journal of Lipid Research 7/94+
Journal of Nutrition 1/97+
Learning & Memory 5/94+
Liver Transplantation and Surgery 1/97+
Pharmacological Reviews 9/65+
Physiological Reviews 1/98+
Plant Cell 1/98+
Plant Physiology 1/98+
Stroke 1/98+

Uživatel může hledat plný text ke konkrétní citaci získané z rešerše z báze MEDLINE nebo prohledávat přímo nabízené časopisy a vybírat si v rámci jednoho čísla časopisu (podle rubrik nebo autora či slova) či prohledávat všechna dostupná čísla a časopisy.

Je-li k dispozici i plný text, je nabídnut na obrazovce ve strukturované podobě, která umožňuje vyhledávat podle jednotlivých slov, a počet stran a rozvržení článku jsou jiné než v originálním časopise (a také většinou zabírají více stran). Pokud si chci však celý článek vytisknout, mohu již použít známý PDF formát, který dovolí vytisknout článek přesně v té podobě, v jaké ho naleznu v originále časopisu (i s příslušnými tabulkami, obrázky a grafy v odpovídající velikosti). Kromě toho nabízí systém u vybraného článku propojení na články s příbuznou tematikou v MEDLINE (PubMed), u starších prací upozornění, v kterých dalších článcích byl tento vybraný článek citován, a pokud uživatel uvede svou kontaktní adresu, bude automaticky upozorněn na další nově zveřejněný citující článek z časopisu zahrnutého do systému. Strukturovaný text článku obsahuje také v závorkách čísla, která nás automaticky propojí na jednotlivé položky citované literatury za článkem, opět s návazností na MEDLINE, popř. další plnotextové zdroje.

HighWire Press upozorňuje na své webovské stránce i na další obdobné možnosti propojení do plných textů přes systémy BioMedNet, Pedro's List of Online Journals, Life Sciences Journal of Academic Press, SilverPlatter List of Medical Journals a Elsevier Science (Online Journals and Services).

Celý systém je velmi zajímavý, v některých oblastech používá nastíněné možnosti, se kterými jsme se již setkali u jiných obdobných služeb (Context Link a Medline Link u OVID), některé informace nabízí jako jediný (např. alespoň částečný přehled o citovanosti). Vynikající je použití PDF formátu pro tisk. Oproti OVID neumožňuje přímé propojení z vyhledaných citací v rámci rešeršního dotazu do plného textu, pokud základním souborem, z kterého vyhledáváme, není již soubor plnotextových časopisů.

Zájemce odkazuji na adresu http://highwire.stanford.edu/.

 

 

Zpřístupňování zdravotnických dokumentů Evropské unie
obsah

 

PhDr. Jiří Drbálek

Národní lékařská knihovna, Praha

 

V poslední době se projevuje stále rostoucí potřeba informací ze všech oblastí evropské integrace, vyplývající z perspektivy členství České republiky v Evropské unii. Zvláště v souvislosti s procesem harmonizace našeho právního řádu s právem v evropských společenstvích lze předpokládat - alespoň na některých našich specializovaných pracovištích - potřebu odpovídat na informační požadavky z uvedené problematiky ve zdravotnictví. Následující příspěvek má za cíl upozornit na nejzákladnější informační zdroje v tomto směru.

Z řady výborů a institucí představujících EU v České republice má pro nás hlavní význam Evropské dokumentační středisko (EDS) Univerzity Karlovy, vzniklé v r. 1990. Jeho posláním je podporovat výzkum otázek evropské integrace na vysokých školách zpřístupňováním dokumentů publikovaných institucemi EU, avšak středisko nabízí své fondy a služby i mimo akademickou obec, např. zájemcům ze sféry legislativní. EU poskytuje středisku zdarma po jednom výtisku svých periodických i neperiodických publikací a dokumentů v anglickém jazyce.

Nabídka služeb EDS zahrnuje služby knihovnicko-bibliografické, rešeršní, konzultační, referenční, audiovizuální, reprografické. Kromě interních bází dat tvoří informační fondy EDS též externí plnotextové báze dat na CD-ROM, mezi nimi významná JUSTIS-CELEX, obsahující legislativu evropských společenství.

Podrobnější informace lze získat na http://www.eis.cuni.cz/ nebo na adrese Mánesova 75, 120 58 Praha 2, tel. 2200 0160.

Ze zahraničních informačních zdrojů je třeba upozornit na ECLAS, souborný katalog odkazující na fondy Ústřední knihovny EU a celé sítě cca 25 menších specializovaných knihoven a dokumentačních center. Na adrese http://europa.eu.int/eclas/ je možno vyhledávat záznamy dokumentů vydaných od r. 1978. Ty jsou indexovány s pomocí tezauru, jehož online verze je snadno využitelná. ECLAS neposkytuje kopie dokumentů, ty je nutno požadovat na pražském EDS. Ukázka záznamu z katalogu ECLAS je připojena.

 

Mají české knihovny zdařilé domácí stránky?
obsah

 

Pod tímto názvem byla na konferenci Knihovny současnosti 98 v Seči přednesena a ve sborníku z konference publikována studie ing. Aleše Brožka, ředitele SVK Ústí nad Labem. Jde o vyhodnocení webovských stránek celkem 45 českých a moravských knihoven, mezi nimiž byly zastoupeny snad všechny ústřední a státní vědecké knihovny, z lékařských však jen NLK a lékařská knihovna LF UK a FN Hradec Králové. Stránky byly hodnoceny škálou od jednoho do pěti bodů, což představovalo nejlepší výsledek, a byly posuzovány podle těchto kritérií:

 

- kompletnost adresních údajů o knihovně,
- historie, současnost a budoucnost knihovny,
- propojení do online katalogu knihovny,
- jak často jsou stránky aktualizovány,
- estetičnost stránek (kritérium značně subjektivní),
- úroveň anglických stránek,
- kvalita odkazů (na naše i zahraniční vyhledávače, stránky s praktickými informacemi, jako jsou jízdní řády, telefonní seznamy apod.).

Z tabulky vyplynulo, že kvalita stránek většiny knihoven je na velmi dobré úrovni. Výborné stránky mají pochopitelně větší knihovny, které si mohou dovolit vlastního webmastera. Snadností přístupu se domácí stránka knihovny stává podle Brožka věcí veřejnou, propaguje knihovnu a nepřímo vypovídá o její kvalitě. Knihovně se tedy při prudce vzrůstajícím počtu uživatelů napojených na Internet vyplatí podporovat webeditora v jeho činnosti, pravidelně mu předávat podklady k uveřejnění, upozorňovat na zajímavé nápady jiných knihoven. Právě ty nápady, které autora při prohlížení stránek zaujaly, jsou v příspěvku podrobně popsány a mohou být inspirací pro nás všechny, kdo k tvorbě webovských stránek našich pracovišť přispíváme.

Nejlépe vyšla z hodnocení Státní technická knihovna s maximálním možným počtem 35 bodů. Nad očekávání dobře se umístila hned za ní NLK, když jediný bod jí byl odečten v kritériu historie a současnosti. Jsme si ovšem vědomi toho, že z hlediska uživatelů má prvořadý význam hodnota a objem informací, jež lze na webu nalézt, v první řadě asi kvalita a rozsah katalogů a možnosti vyhledávání v nich. Vyhodnocení a porovnání takových aspektů na stránkách našich lékařských knihoven by bylo odborně i časově náročné, ale jistě velice záslužné. jd

 

Užitečný vyhledávač medicínských internetovských zdrojů
obsah

 

Na adrese http://biomednet.com zpřístupňuje společnost Worldwide Club for Biological and Medical Community rozsáhlý informační zdroj BioMedNet s řadou zajímavých služeb, jako Evaluated MEDLINE či elektronický časopis Beagle. V nedávné době bylo zavedeno využívání databáze více než 4000 webovských zdrojů pro pracovníky biologického a medicínského výzkumu. V bázi nazvané BioMedLink lze vyhledávat podle nejrůznějších hledisek: obory, elektronické časopisy, konference, diskusní skupiny, výzkumné zaměření apod. Každý ze zdrojů byl podroben výběru odborníků a je opatřen podrobnou charakteristikou.

Výsledkem je zřejmě jeden z nejkvalitnějších vyhledávačů v medicíně a biologii. Přístup do BioMedNet je volný, jedinou podmínkou je registrace na výše uvedené adrese.

jd

KONFERENCE - SEMINÁŘE

 

Stav lékařských knihoven v ČR - prosinec 1998
obsah

 

Mgr. Jan Musil
Národní lékařská knihovna, Praha
Předneseno na poradě vedoucích pracovníků
lékařských knihoven, Praha, 2.12.1998

 

Program tvorby národní sítě lékařských knihoven sleduje ve svých dlouhodobějších cílech elektronické propojení knihoven sítě s možností vzájemného využívání služeb i fondů spolupracujících knihoven. A prostřednictvím Internetu na jedné straně zlepšení a zrychlení vzájemné komunikace přes webové stránky a mailové adresy a na druhé straně zpřístupňování zahraničních databází včetně plných textů obtížně dostupitelných pramenů.

Tímto směrem jsou také každoročně uvolňovány finanční dotace na rozvoj VISZ. Hlavní podmínkou získání dotace je, jak je známo, přihlášení knihovny k akreditačnímu řízení. Při tomto řízení, které provádí Pracovní skupina pro VISZ při MZ ČR, je sledována profesní úroveň knihovny, tj. poskytování jak standardních, tak i nadstandardních služeb, se zaměřením na četnost výpůjček, reprografických kopií, MVS, rešeršních služeb, bibliograficko-informačních služeb či úrovně využitelnosti knihovního fondu. Výrazným ukazatelem funkčnosti knihovny je její technické, zejména hardwarové vybavení a pochopitelně rozsah automatizace v jednotlivých knihovnických agendách.

Podle posledních údajů z databáze "Lékařské knihovny" v NLK se úroveň sledovaných knihoven ve svém celku opět výrazně zlepšila, a to i zásluhou přiznané státní dotace.

Na kalendářní rok 1999 došlo do NLK k 30.11. zatím 123 přihlášek k akreditačnímu řízení (na rok 1998 to bylo 132 přihlášek, na rok 1997 137 přihlášek). Organizace přímo řízené MZ ČR zaslaly 46 přihlášek, ředitelství SZŠ 18, mimoresortní zdravotnické organizace 59 přihlášek.

U knihoven působících v resortních organizacích došlo pouze k jediné změně, Ústav sportovní medicíny již nepožádal o akreditaci, protože byl zprivatizován. A mezi akreditované knihovny se formálně zařazuje i NLK, i když plnění funkcí požadovaných akreditací je jí stanoveno statutem.

Co se týká SZŠ, o akreditaci již neprojevily zájem školy z Benešova a Vyškova.

U knihoven z knihovnických regionů došlo k redukci pouze v severních Čechách (N Chomutov), východních Čechách (FarF HK, OrlN Rychnov n. Kněžnou) a severní Moravě (N Krnov, N Č. Těšín, N Nový Jičín a N Vsetín).

Předpokládá se, že akreditační řízení proběhne do 17.12. Adresář akreditovaných knihoven na rok 1999 bude pak po schválení uveřejněn v Lékařské knihovně.

Nyní bych vás na chvíli zahrnul vybranými souhrnnými údaji. K 30.9.1998 je v knihovnách sítě evidováno: knihovní fond celkově čítá 4 610 330 k.j., výpůjček z vlastního fondu bylo 940 000, MVS 82 000, počet předplatných na periodika česká 8774, na zahraniční 2762. Knihovny zpracovaly 13 542 rešerší a poskytly uživatelům 2 819 000 kopií z primárních fondů. Knihovny navštívilo 72 000 uživatelů a celkově v nich pracovalo 317 pracovníků na plný úvazek.

To jsou čísla trochu nezáživná. Uvedl bych tedy čísla zajímavější.

V současné době má 54 knihoven mailovou adresu, takže lze s nimi komunikovat rychle a pohodlně.

Co se týká počítačů, napočítal jsem jich 399, pracovních stanic CD-ROM 188, xeroxů 122.

67 knihoven oznámilo své napojení na Internet a 19 knihoven napojení na jiné sítě.

A na závěr bych vás seznámil s používaným softwarem v knihovnách naší sítě: Nejvyužívanějším softwarem je Rapid Library. Používá ho 19 knihoven, stejně jako CDS/ISIS, i když ten je výrazně na ústupu. Kp-sys používá 17 knihoven, MAKS 12 knihoven a TinLib 10 knihoven. 3x je používán Lanius, 2x ProCite a Smartlib, 1x pak ALEPH (NLK), Labyrintus, Kyber, Paris, Biblios, Bakalář a Fox.

 

Současný stav lékařských knihoven v regionu Jižní Morava
obsah

 

PhDr. Hana Kovalčuková
Lékařská knihovna Fakultní nemocnice U svaté Anny, Brno
Předneseno na poradě vedoucích pracovníků
lékařských knihoven,Praha,2.12.199
8

 

V návaznosti na minulou podrobnou zprávu o činnosti a stavu LK a informačních středisek v našem regionu přispívám novými informacemi. V letošním roce došlo k organizační změně v oficiálním  počtu LK (snížení z 10 na 8) organizací  přímo řízených MZ ČR  vytvořením nového právního subjektu - Fakultní nemocnice Brno, jež vznikla sloučením FN Bohunice, FDN JGM a FP. Počet knihoven na regionální úrovni zůstává nezměněn (15). Při této příležitosti zmíním odchod pracovnice z LK v Nemocnici Jihlava. Vzhledem k tomu, že se jedná o jednu z  nejlepších lékařských knihoven regionu, konzultovala jsem optimální výběr nové pracovnice osobně s ředitelem nemocnice.  Vzájemný kontakt a spolupráce knihoven v síti JM regionu pokračovaly pravidelnou pracovní poradou knihovníků a pracovníků SVI, která se konala dne 23.9.1998 v prostorách IDVPZ v Brně. Musím podotknout, že účast (stejně jako dříve) byla téměř stoprocentní. Na této poradě se projednávala spolupráce akreditovaných knihoven, koordinace nákupu a cirkulace časopisů (na základě podkladů NLK), příprava akreditace pro rok 1999 a další aktuální problémy, které se týkají jednotlivých pracovišť. Právě na základě požadavků vznesených na této poradě se následně uskutečnila celkem 3 školení (11.11., 14.11. a 19.11.1998) týkající se práce na PC s bází BM a v Internetu. Proběhla ve studovně LK FN U sv. Anny a celkem se jich účastnilo 24 pracovníků sítě. Na dny 18. a 19.11. 1998 zajistily organizačně pracovnice SVZI IDVPZ a LK FN U sv. Anny v Brně výjezdní zasedání pracovní skupiny VISZ při MZ ČR, v rámci kterého proběhlo i kontrolní šetření vybraných pracovišť VISZ v Brně.

Závěrem musím konstatovat, že spolupráce v síti VISZ JM odpovídá našim stále lepším možnostem (propojení a využití prostřednictvím sítě Internet). Aktivní přístup všech pracovišť a vzájemná pomoc přispívají k potěšitelné  stabilizaci VISZ v JM regionu.

 

 

 

Aktivity lékařské knihovny při FNsP Ostrava
obsah

 

Helena Ertlová
Lékařská knihovna při FNsP, Ostrava – Poruba
Předneseno na poradě vedoucích pracovníků

lékařských knihoven, Praha, 2.12.1998

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

pracuji v LK při FNsP Ostrava krátce, přesto Vám ale mohu v krátkosti podat přehled o využití dotace MZ ČR pro Severomoravský region.

Lékařská knihovna v současné době užívá knihovnický program Rapid Library (moduly: katalog - výměnný formát, výpůjčky, akvizice a seriály). Zpracováno máme již více než polovinu z celkového počtu 28 544 svazků.

Jelikož světovým trendem pro katalogizaci je UNIMARC a naše LK užívá pro zpracování výměnný formát, bude nutné zakoupit v příštím roce upgrade modulu katalog na UNIMARCu. Pro zautomatizování veškeré agendy je třeba doplnit program o moduly evidence publikační činnosti a prohlížeč pro využití zpracovaného knihovního fondu nejen pracovníky v rámci organizace, ale i uživateli z jiných organizací. Knihovna využívá i databáze MEDLINE a BiblioMedica, které jsou s určitým omezením přístupné po celé síti FNsP Ostrava. Z nich vytváříme rešerše i pro ostatní zařízení v  regionu, to znamená že jsou plně využity.

V roce 1998 byl dopraven do naší knihovny 2x dar HOPE, který obsahoval větší počet zahraničních odborných publikací. Ty bylo nutno rozdělit a zajistit odběr v rámci regionu, což znamenalo vynaložení značných fyzických sil pracovnic naší knihovny.

Pro region zajišťujeme cirkulaci mnoha zahraničních periodik, jsme si vědomi toho, že zařízení, která nejsou přímo řízena, si nemohou většinou dovolit předplatné zahraničních periodik. V rámci možností se snažíme zabezpečovat MVS českých, ale i zahraničních titulů.

Pro region jsme v  letošním roce uspořádali dvě porady. Na poradě 12.5.1998 paní kolegyně Stuchlá mapovala celkovou situaci v síti lékařských knihoven v našem regionu a probírala se opět koordinace odběru zahraničních periodik. Seznámila přítomné s programem Dne otevřených dveří NLK v Praze 24.4.1998, který hodnotila velice kladně.

Díky zájmu kolegyň lékařské knihovny FNsP Ostrava, správce sítě a webmastera FNsP Ostrava a jejich nevšednímu zápalu byla vytvořena naše domovská stránka na Internetu. Jednoduchým prohlížečem jsme zpřístupnili katalog monografií, v němž je možno interaktivně vyhledávat, a formulář MVS, který lze využívat k žádostem o zapůjčení hledané literatury.

Druhá naše porada dne 20.10.1998 se především věnovala problematice vyplňování přihlášek k akreditačnímu řízení a projektům na rok 1998. Přítomné jsem seznámila s  programem porady vedoucích lékařských knihoven 2.12.1998 v Praze na Homolce, zároveň je vyzvala k účasti. Malou ukázkou byly prezentovány naše webovské stránky na Internetu.

Byl zde opět vznesen dotaz na možnost sdílené katalogizace v systému RL. Hodonínská firma přislíbila řešení této problematiky. Pokud se uskuteční, budeme se snažit být maximálně nápomocni při poskytování dat pro retrokonverzi a samozřejmě i při jiných problémech souvisejících s automatizací knihovnických procesů.

Kolegyně z lékařských knihoven našeho regionu mají možnost využít individuálních konzultací, na kterých mají možnost seznámit se s knihovnickým systémem Rapid Library, kterým je naše knihovna vybavena, a přímo v knihovně si práci s ním vyzkoušet.

Zavedení a využívání těchto služeb umožnily investice poskytnuté v předchozích letech, nicméně současná situace vyžaduje zvýšení kapacity v těchto směrech: zakoupení výkonného serveru (současný je zatížen na 80 až 100 % a nezvládá ani update stávajících aplikací), přechod na UNIMARC, zpřístupnění databáze Rapid Library na webu FNsP Ostrava.

S těmito základními změnami bude naše knihovna důstojným partnerem ostatním zařízením podobného typu u nás i v zahraničí. Veškeré informační toky se budou orientovat na progresivní technologie.

Jednou z aktivit LK je zajišťování knihovnických služeb pro studenty Sociálně zdravotní fakulty Ostravské univerzity. Požadavky studentů na informace rostou a přesahují někdy možnosti lékařské knihovny. Mimo výpůjček zdravotnické literatury a zpracovávání rešerší zajišťujeme pro ně také MVS. Snažíme se maximálně studentům vycházet vstříc.

Po špatných zkušenostech, kdy se knihy ztrácely, zapůjčujeme jim literaturu pouze prezenčně, maximálně přes víkend, jelikož nemáme potřebný počet požadovaných titulů.

Služeb naší knihovny využívá široká odborná veřejnost, dojíždějí k nám lékaři i z jiných zdravotnických zařízení, studenti SZŠ, vysokých škol, které se nacházejí v regionu. Mohu tedy s uspokojením dodat, že dotace vložené do lékařské knihovny FNsP Ostrava jsou využívány ve prospěch širokého okruhu uživatelů.

 

Integrovaná knihovna LFUK a FN v Hradci Králové dnes
obsah

 

PhDr. Eva Čečková, Marcela Čepková
Lékařská knihovna LFUK a FN, Hradec Králové
Předneseno na poradě vedoucích pracovníků
lékařských knihoven, Praha, 2.12.1998

 

Milé kolegyně, milí kolegové,

od našeho posledního setkání čas velmi rychle uplynul. Náš region se v tomto roce sešel celkem 2x. Jednou jsme na setkání pozvaly paní Mgr. Skálovou z firmy Minerva, která nás seznámila s aktivitami své firmy.

Druhé setkání proběhlo minulý týden. Sešly jsem se tentokrát v Pardubicích a kromě našeho odborného jednání jsme navštívily společně novou Univerzitní knihovnu. Rozdaly jsme knihy z daru Hope, ale hlavním bodem programu byl náš dárek knihovnám v regionu z prostředků dotace MZ. Knihovnice si mohly vybrat CD-ROM s odbornou tematikou nebo encyklopedie, slovníky a další odbornou literaturu, kterou koupíme a půjčíme jim jako dlouhodobou výpůjčku.

Na rok 1999 dostane 5 knihoven CD-ROM BiblioMedica. Pro všechny zájemce provádíme podrobné instruktáže, jak pracovat s novými informačními médii.

Velký zájem z regionu je i o službu RIOS z našeho bohatého fondu časopisů.

Říjen byl ve znamení akreditace. Trochu nás trápí, že se nám nedaří získat další knihovny k aktivní spolupráci. V nespolupracujících knihovnách jsou většinou pracovnice na malý úvazek a bez knihovnického vzdělání. Tuto situaci nemůžeme vlastními silami zatím vyřešit.

Náš vlastní projekt myslí na knihovny v regionu. Některé knihovny, zatím celkem 5, jsou už napojeny na Internet. Náš projekt se opírá o tuto skutečnost.

Zakoupením verze TinWeb k programu TinLib by byl fond naší knihovny zpřístupněn všem knihovnám na síti, a tím zajištěna lepší spolupráce a rychlejší výměna informací.

Na závěr se chci zmínit o integraci lékařské fakulty s fakultní nemocnicí. Naše knihovna je společným pracovištěm LF a FN již od roku 1992. Po počátečních problémech, které samozřejmě byly, můžeme říci pouze to, že integrace pracovišť slouží ku prospěchu věci a zkvalitnění služeb.

 

Seminář k meziknihovní výpůjční službě, Praha 1998
obsah

 

PhDr. Helena Bouzková

Národní lékařská knihovna, Praha

 

Dne 25.11.1998 se konal seminář k problematice meziknihovní výpůjční služby. Organizátory bylo MZ ČR, IPVZ a NLK.

Seminář zahájila PhDr. Lesenková z IPVZ, kde jsme strávili přínosný den. Účastníci vyslechli přednášku týkající se firem, které nabízejí plné texty dokumentů v elektronické formě. Tu odpřednášel ing. Karen z firmy Albertina icome Praha. Ing. Smetanová ze Státní technické knihovny hovořila o INVIKu (integrovaná virtuální knihovna) a o mezinárodní meziknihovní výpůjční službě v souvislosti s elektronickým dodáváním plných textů (např. využívání služby JASON z Univerzitní knihovny v Bielefeldu).

Mgr. Potomková z LF UP Olomouc přednesla příspěvek, který se věnoval MVS v zahraničí. PhDr. Glykner z NLK informoval o způsobech vyřizování MVS v NLK. PhDr. Veselá z NLK popsala službu JASON, která napomáhá elektronickou formou vyřizovat požadavky sítě knihoven VISZ na kopie z titulů časopisů, jež nejsou přístupné na území ČR.

Diskusní panel, kterým odpoledne pokračovalo, se týkal široké problematiky MVS. Tuto diskusi řídila PhDr. Lesenková z IPVZ, která se svými kolegyněmi obohatila názory přítomných. PhDr. Bouzková z NLK zmínila, že problematika MVS je téma, jež se projednává i v Ústřední knihovnické radě, která podala v roce 1998 návrh Ministerstvu kultury ČR na nové zásady MVS. Ty by měly nahradit vyhlášku o MVS č. 51/1963, která je stále v platnosti. O tom, zda tomu tak bude, vás budeme včas informovat.

Během dopoledne vyplnili přítomní zástupci knihoven dotazník, který se týkal využívání MVS v síti VISZ. Jeho výsledky, se kterými byli seznámeni při odpoledním diskusním panelu, potvrdily, že MVS patří k základním službám knihoven. Nové technologie do této služby postupně začínají zasahovat, ale klasická forma stále převažuje. Přesto není od věci být připraveni na to, co nás čeká.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a svým názorem přispěli k tomu, že jsme viděli, že lze k problematice knihoven otevřeně diskutovat. Do budoucna počítáme s tím, že budeme pořádat monotematické semináře tohoto typu. Pokud máte náměty, které Vás zajímají, předejte je metodickému oddělení NLK.

 

 

 

Pozvánka na 8. mezinárodní kongres
lékařského knihovnictví, Londýn 2000

obsah

 

Knihovníci a informační pracovníci ze všech oborů lékařství a zdravotnictví se sjedou z celého světa v červnu roku 2000 do Londýna na 8. mezinárodní kongres lékařského knihovnictví (ICML). Na přípravě této akce, nemající v historii lékařského knihovnictví svým nesmírným rozsahem obdobu, pracuje přes rok více než 120 našich kolegů v zahraničí.

Ústředním tématem kongresu je "converge", sbližování. Jde o pojmenování toho, jak technologie sbližuje knihovnictví, vydávání literatury, počítačovou techniku a síťování, jak mění způsoby tvorby informací a jejich komunikaci, jak mění požadavky kladené na nás zdravotnickou sférou. Na toto téma budou v pěti plenárních zasedáních hovořit nejvýznamnější experti našeho oboru, jejichž úkolem je prezentovat praktické dosažené výsledky i své vize.

V rámci kongresu proběhne nespočetně akcí, ale především se zde uskuteční pět dalších vrcholných mezinárodních konferencí, mezi nimi 7. evropská konference lékařských a zdravotnických knihoven, organizovaná asociací EAHIL. Proběhne řada dalších jednání specializovaných společností, zájmových skupin, seminářů, setkání s providery elektronických produktů, vydavateli apod. Jsou plánovány paralelní sekce ve francouzštině, němčině, italštině, španělštině a japonštině. Budou organizovány doškolovací či lépe řečeno vzdělávací kursy, návštěvy předních londýnských knihoven aj.

Kromě nevídaného odborného programu slibují organizátoři stejně nevídaný program společenský. Hlavním bude večer na palubě pronajaté flotily vyhlídkových lodí, proplouvajících srdcem Londýna, s tancem, konzumací jídla a pití a s různými zábavami.

Je jistě v zájmu odborné úrovně i prestiže českého lékařského knihovnictví, aby se tak jedinečné události, jakou představuje ICML, zúčastnilo co nejvíce pracovníků. Veškeré informace o kongresu jsou neustále aktualizovány na webu ICML. Jsou zde mj. uvedeny pokyny k zasílání příspěvků (call for papers), např. abstrakta příspěvků je nutno zaslat do konce července, a v nejbližší době budou sděleny informace pro podávání přihlášek. Doporučujeme tedy všem, kdo mají sebemenší možnost účasti na kongresu, aby na adrese http://www.icml.org sledovali publikované zprávy a hlavně dodrželi termíny přihlášek požadované organizačním výborem. jd

 

OSOBNÍ ZPRÁVY
obsah

 

Za PhDr. Ludmilou Kosíkovou

 

Vzpomínáme na paní PhDr. Ludmilu Kosíkovou, zakladatelku a dlouholetou vedoucí knihovny Balneologického ústavu v Karlových Varech, v posledních letech pak v penzi pracovnici knihovny nemocnice v Karlových Varech. Vzpomínajíce na ni, připomeňme si její průkopnickou úlohu při zavádění metody citační analýzy do československého knihovnictví, především pak její zásluhu o zachování unikátního bohatého fondu české i cizojazyčné balneologické literatury. Tento fond dlouhá léta shromažďovala, opatrovala, třídila a doplňovala, analyzovala a pořizovala soupisy. Zásluhou její nezdolné energie a houževnaté snahy byl tento fond zachován v celistvosti a patří k "rodinnému stříbru" odvětvového fondu českého zdravotnictví.

Milá Lidunko, měli jsme Tě moc rádi, těšili jsme se na Tvá temperamentní vystoupení na našich knihovnických shromážděních a jezdili jsme za Tebou do Tvé plochou malé, ale fondem významné knihovny nejenom pro profesní, ale i osobní povzbuzení a radu. Tvé velkorysé srdce, které překonalo již před lety těžkou nemoc a řadu obtíží lidského i profesního snažení, dotlouklo náhle v posledních dnech před Štědrým dnem 1998. České knihovnictví Tě bude postrádat. Ti, kdo Tě znali, řeknou prostě, že se nám po Tobě bude stýskat.

HPe